Aanpak

Wraparound Care is een Kennisplatform en onderzoek- en ontwikkelprogramma dat het Wraparound Care-model toepast in de regio Utrecht. De uitvoering wordt gedaan door het Lectoraat Werken in Justitieel Kader van de Hogeschool Utrecht. Het programma heeft als doel om de hulp aan multiprobleem gezinnen in de provincie Utrecht dermate te verbeteren dat steeds meer gezinnen weer greep krijgen op hun leven.

Concrete resultaten zijn:

 1. Gezamenlijkheid bij gehanteerde begrippen. Heldere definitie van begrippen zoals “Wraparound Care- model”, “gezinscoaching” en “gezinsplan”, maar ook van begrippen als “model” en “methodiek”.
 2. Beschreven best-practices.
 3. Beschreven interventies op niveau 2 van de effectladder van van Yperen en Veerman.
 4. Transparant zorgaanbod. Toolkit met overzicht van de verschillende initiatieven naar:
  • Doelgroep
  • Doel
  • Theoretische onderbouwing
  • Werkwijze
  • Aanbieder
  • Geografisch bereik
 5. Beschreven randvoorwaarden voor implementatie van het wraparound care-model in de provincie Utrecht.
 6. Geprofessionaliseerde hulpverleners door systematisering van ervaringen en reflecties en kennisinput uit het onderzoek.
 7. Effectieve hulp aan multiprobleem gezinnen.
 8. Geaccumuleerde en gedissemineerde kennis: Verspreiding van kennis via bijeenkomsten, website, publicaties en onderwijs.
 9. Verbeterde startkwalificaties van hulp- en dienstverleners.

Om deze resultaten te behalen zijn er activiteiten uitgezet op het gebied van onderzoek, ontwikkelen en kennis delen. Deze en andere informatie vindt u in het Plan van Aanpak.

Onderzoeken

In naam van dezelfde idealen en onder dezelfde noemer gaan zeer verschillende praktijken schuil. Na de start van het programma bleek dat er in de provincie Utrecht al verschillende initiatieven bestonden die werken vanuit dezelfde ambities. Zij tonen op het eerste gezicht grote overeenkomsten met de werkprincipes van Wrapround Care. Het Lectoraat Werken in Justitieel Kader van Hogeschool Utrecht onderzoekt en vergelijkt een aantal initiatieven. Het Wraparound Care-model biedt een conceptueel en methodisch kader waarmee de verschillende praktijken met elkaar zullen worden vergeleken. In 2011 zal in kaart worden gebracht wat de belangrijkste overeenkomsten en verschillen zijn tussen diverse in Utrecht toegepaste vormen van thuisnabije, integrale, systeemgerichte en vraaggestuurde vormen van gezinsbegeleiding gericht op empowerment van het gezin. Of en in hoeverre de initiatieven in de praktijk naar elkaar toegroeien en gemeenschappelijke elementen gaan bevatten zal door onderzoek moeten worden aangetoond.

Ontwikkelen

Binnen het programma bestaan drie pilots. Waarin het, naast onderzoeken, met name gaat om ontwikkelen. In het kader van het programma Utrechtse Jeugd Centraal zijn er in Utrecht en Amersfoort in het najaar van 2009 twee pilots gestart, waarin het Wraparound Care-model wordt toegepast en werkenderwijs aangepast aan de lokale context. In 2010 is tevens de pilot Een kind, een plan van start gegaan. De uitgangspunten van het Wraparound Care-model worden in het implementatieplan van deze pilot als leidraad genoemd. Doel van deze pilot is de coördinatie van zorg en hulpverlening voor kinderen en gezinnen met meervoudige problematiek te verbeteren.

Elke pilot is gestart met een explorerende fase alvorens met het ontwikkelen van de werkwijze te beginnen. Doel van deze verkennende kwalitatieve onderzoeksfase was om aandachtpunten en ontwikkelvragen voor de ontwikkelfase te formuleren.

In de ontwikkelfase zal worden gewerkt met het model van de Best Practice Unit (BPU). Dit model is een middel voor kwaliteitsverbetering, innovatie, kenniscirculatie en professionalisering. BPU’s zijn te beschouwen als werkplaatsen of proeftuinen. De kern van een BPU wordt gevormd door een groep van praktijkwerkers. Omdat onderzoek onderdeel uitmaakt van de BPU maken ook een of meerdere onderzoekers deel uit van de groep. Voor de onderzoekers is het een vorm van handelings- of actieonderzoek. De BPU wordt begeleid door een zogenaamde ‘facilitator’. Hij of zij is een inhoudsdeskundige en is bedreven in het begeleiden van praktijkgericht onderzoek en projectmatig werken aan innovatieve activiteiten. De facilitator is in een BPU vooral een procesbegeleider en coacht de competentieontwikkeling van de afzonderlijke BPU teamleden, en zorgt ook dat de ‘Best Practice’ in zijn geheel zich optimaal kan ontwikkelen. Op deze manier ontstaat een cyclisch model van gezamenlijk leren en proberen.

De leden van een BPU vormen samen een ‘lerende gemeenschap’. De professionals brengen hun ervaringskennis in en verborgen kennis kan aan het licht komen. Gezamenlijk gaan ze op zoek naar verbetering van de gehanteerde handelingspraktijk. Zij willen samen de meest effectieve praktijk realiseren en de aangeboden zorg- hulp- en dienstverlening meetbaar verbeteren. Op basis van actieonderzoek wordt een transparant aanbod van thuisnabije, integrale hulp ontwikkeld gericht op empowerment van het gezin en wordt een bijdrage geleverd aan de professionalisering van de werkers. Ook zullen organisatorische randvoorwaarden worden benoemd voor toepassing van het Wraparound Care-model in de provincie Utrecht.

Kennis delen

Een van de resultaten van het programma is kennis ophalen en delen. Door in de pilots te werken met het Best Practice Unit model wordt daar op lokaal niveau al aan gewerkt. Een van de andere acties die uitgezet is om dit doel te behalen is door vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties te verenigen in een Kennisplatform.

Kennisplatform

Het kennisplatform Wraparound Care-model Utrecht bestaat uit diverse initiatieven die verschillen qua aard, omvang en bereik. Het is bedoeld om kennis te delen en wordt ondersteund door het onderzoeks- en ontwikkelprogramma. Het kennisplatform krijgt vorm in bijeenkomsten en een website. Tussen de bijeenkomsten door loopt het onderzoek, waaruit wordt gerapporteerd tijdens de bijeenkomsten. De kennis die we met elkaar ontwikkelen wordt vastgelegd in publicaties voor professionals, studenten en bestuurders.
De leden van het kennisplatform komen drie keer bij elkaar. Lees hier het verslag van de eerste bijeenkomst en de tweede bijeenkomst.