Wisselgeld (Roma aanpak)

Wisselgeld is een vorm van intensieve begeleiding van multiprobleemgezinnen met een Roma achtergrond in de gemeente Nieuwegein. Naast zorg is handhaving van wet- en regelgeving middels drang en dwang nadrukkelijk onderdeel van de benadering. De focus van het programma ligt op jeugd en jongeren. De belangrijkste doelen zijn de bevordering van schoolgang, vermindering van uitkeringsafhankelijkheid, tegengaan van armoede en vermindering van overlast en criminaliteit.

Wisselgeld is in 2009 van start gegaan als antwoord op een jarenlange gedoogsituatie waarin bij bepaalde gezinnen de reguliere hulpverlening niet meer binnen mag, wil of durft te komen. Het markeert een duidelijke koerswijziging met het verleden en vergt intensieve afstemming en gedragsverandering van medewerkers van betrokken instanties. Binnen de integrale en programmatische aanpak wordt een gezonde balans tussen rechten en plichten nagestreefd. Dialoog met het gezin is een belangrijk onderdeel van de aanpak. Twee intermediairs werken volgens het principe 1 gezin 1 plan aan de totstandkoming van een positieve verandering in het gezinssysteem.

Meer informatie over Wisselgeld vindt u op de website van de gemeente Nieuwegein.