Pilot Wraparound Care - Amersfoort

In het voorjaar van 2009 heeft de gemeente Amersfoort het initiatief genomen een project te starten ten behoeve van de doelgroep multiprobleemgezinnen waarbij reguliere hulpverlening niet bleek te werken en waarbij het gezin de greep op het eigen leven verloren was. De principes van het Wraparound Care-model zijn inspiratiebron voor de nieuwe werkwijze die gemeente hierbij voor ogen stond.  De uitvoering van de pilot is beschreven in een plan van aanpak.

Welzijns- en zorginstellingen uit de regio, participerend in het Centrum voor Jeugd en Gezin, zijn benaderd of zij werkers wilden leveren ten behoeve van dit project. Dit heeft geresulteerd in een team, het Menskracht-team genoemd. Het Menskrachtteam bestaat uit de projectleider, een werkbegeleider en een vijftal hulpverleners. De hulpverleners zijn werkzaam bij: MEE Utrecht, Gooi & Vechtstreek, RIAGG Amersfoort & Omstreken, SOVEE (Nieuwe Perspectieven), Bureau Jeugdzorg Utrecht en Maatschappij Zandbergen. De medewerker van de RIAGG is in het najaar van 2010 vervangen door een medewerker van Centrum Maliebaan.

De medewerkers van dit team functioneren in hoge mate los van de eigen organisatie. Dit geeft veel vrijheid aan het team om zelf eigen werkwijzen te ontwikkelen. De werkers hebben met elkaar een caseload van ongeveer 15 cliënten. Hierbij wordt uitgegaan van gemiddeld 200 uur per gezin en 7 uur per gezin per week. Het team komt wekelijks bij elkaar voor intervisie en casusbesprekingen. Hierbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de diversiteit aan achtergronden van de werkers.

Vanuit Hogeschool Utrecht is een docent onderzoeker betrokken. Hij heeft, in samenwerking met negental studenten onderzoek gedaan naar de werkwijzen van de werkers, de waardering hiervoor door  de gezinnen en ten slotte hebben zij geïnventariseerd wat de knelpunten zijn bij het werken volgens de uitgangspunten van het Wraparound Care-model. Hierbij is in samenspraak met  het team gezocht naar verbetermogelijkheden. De werkwijze van het team krijgt steeds meer een vaste vorm.

Het project is verlengd tot december 2011 om onder meer implementatie van de resultaten van deze pilot te borgen.