10 voor toekomst (Leger des Heils)

‘10’ voor Toekomst is ambulante gezinsbegeleiding van het Leger des Heils voor gezinnen die met meerdere complexe problemen tegelijk kampen. De visie en uitgangspunten van ‘10’ voor Toekomst hebben veel overeenkomen met die van het Wraparound Care-model. In 2011 zal in kaart worden gebracht in hoeverre deze werkwijzen in praktijk overlappen en waar zij van elkaar verschillen.

Net als het Wraparound Care-model wil ‘10’ voor Toekomst hulp verlenen die laagdrempelig, outreachend, integraal, ondersteunend, gefaseerd en systeemgericht is. De naam ‘10’ voor Toekomst verwijst naar de tien aandachtsgebieden in de thuissituatie waarop de hulp zich richt. Beide werkwijzen gaan uit van de kracht van het gezin en stellen de vraag van het gezin centraal. Doel van ‘10' voor Toekomst is het behoud van de zelfstandigheid van het gezin als geheel. Er wordt gewerkt aan het beheersbaar maken en verminderen van de problemen. De ‘10’ voor Toekomst aanpak is intensief en praktisch van aard. Daarbij ligt de nadruk op het stimuleren en versterken van de eigen mogelijkheden van het gezin.

wraparound care utrecht 10 voor toekomstBij ‘10’ voor Toekomst wordt gewerkt met een gezinscoach die samen met de gezinsleden haalbare doelen vastlegt in een hulpverleningsplan. Door hulp te bieden bij het dagelijks functioneren wil men aansluiten bij het leefpatroon van het gezin. Van de gezinscoaches wordt een basishouding verwacht van volharding en flexibiliteit, en een niet aflatende inzet en transparantie. Er is openheid naar de gezinnen over alle handelingen die de gezinscoach ten behoeve van het gezin verricht. De hulpverlener richt zich op het hele gezin en vervult een coachende rol naar andere instellingen.*

* Deze tekst is mede gebaseerd op de modulebeschrijving ‘10’ voor Toekomst.

Kijk voor meer informatie op de website van '10' voor Toekomst .