Workshops jaarcongres Vakmanschap van de Reclasseringswerker

Tijdens de ontvangst op 29 maart kun je kiezen uit twee workshops. Oriënteer je alvast, want vol = vol.

Workshops

 Workshop 1  Naar inzicht in effectiviteit bij verschillende doelgroepen
 Workshop 2  Lokale samenwerking
 Workshop 3  Samenwerken met vrijwilligers binnen reclasseringstoezicht
 Workshop 4  Gespreksvaardigheid versterken met een virtuele trainingsacteur
 Workshop 5  Maatwerk voor adolescenten bij reclassering
 Workshop 6  Belang van de werkalliantie in het reclasseringscontact
 Workshop 7  De digitale wereld van de reclasseringscliënt
 Workshop 8  Zie de wereld eens door de ogen van een LVB cliënt
 Workshop 9  Wanneer een overtreding melden bij het OM?
 Workshop 10  Mind the gap! Continuïteit in de forensische keten

WORKSHOP 1: Naar inzicht in effectiviteit bij verschillende doelgroepen

Tijdens deze workshop zoomen we in op wie de cliënten van de reclassering zijn. Wat voor kenmerken hebben zij? En bestaat de cliënt van de reclassering wel? In deze sessie gaan we met elkaar aan de slag om enige nuancering aan te brengen in wie de cliënten zijn. En welke handelingen je per cliënt verricht. In de workshop reflecteer je op jouw eigen cliënten en de effecten die jij met jouw werkwijze bij hun beoogt te behalen. Voor ons onderzoek levert de workshop de mogelijkheid om op termijn de effecten van handelswijzen gebaseerd op praktijkkennis en data toe te schrijven aan groepen cliënten.

WORKSHOP 2: Lokale samenwerking

In deze workshop staat domeinoverstijgend samenwerken centraal: hoe werkt dat in de praktijk? Tegen welke knelpunten lopen diverse partners aan? Waar ligt de kracht van samenwerking? Met collega’s uit het sociale domein en het forensisch sociale domein onderzoeken we hoe tot een zo goed mogelijk traject voor de cliënt te komen.

WORKSHOP 3: Samenwerken met vrijwilligers binnen reclasseringstoezicht

Over een paar jaar is de inzet van vrijwilligers binnen het reclasseringswerk vanzelfsprekend geworden. Tenminste, zo ziet de overheid dat graag. En jij? Wat levert de inzet van vrijwilligers binnen jouw takenpakket je op? Hoe handig zijn die extra handjes, hoe werk je als professional samen met een niet-professional? Hoe helpt dat een cliënt in zijn terugkeer naar de maatschappij? Tips, trucs en een lading vol enthousiasme van reclasseringswerkers die nu al in de vorm van een pilot experimenteren met vrijwilligersinzet in hun toezichten.

WORKSHOP 4: Gespreksvaardigheid versterken met een virtuele trainingsacteur

Een op de Universiteit Utrecht ontwikkeld online platform voor het trainen van gesprekken met een virtuele trainingsacteur is sinds kort beschikbaar via het bedrijf DialogueTrainer. Het materiaal is bij uitstek geschikt om gespreksvoering te oefenen in het gedwongen kader.
Ervaar tijdens deze workshop het effect van werken met een virtueel trainingsacteur. Verwerf inzicht in de toepassingsvormen. We laten ook zien hoe we toewerken naar het zelf bouwen en verbeteren van scenario’s samen met professionals in het forensisch domein en hbo-docenten en -studenten.

WORKSHOP 5: Maatwerk voor adolescenten bij reclassering

Hoe kun je maatwerk bieden aan jongvolwassenen binnen het strafrecht? Dit is de vraag die geleid heeft tot het ASR-team in de regio Arnhem/Nijmegen; een samenwerkingsverband tussen de Raad voor de Kinderbescherming, de jeugdreclassering en de volwassenreclassering. Binnen het samenwerkingsverband werken zij samen en leren zij van elkaar. Doel is komen tot een gezamenlijk aanpak voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar. In deze workshop gaan we in gesprek over deze en mogelijk andere opties om maatwerk te bieden aan adolescenten bij de (jeugd)reclassering.

WORKSHOP 6: Belang van de werkalliantie in het reclasseringscontact

In deze workshop staan we stil bij het belang van de werkalliantie in het reclasseringswerk: het vehikel om recidive te voorkomen? Kun je met continuïteit van het personeel de werkalliantie beïnvloeden en uitval tegengaan? We gaan in deze workshop ook met elkaar op een interactieve manier ontdekken hoe je de werkalliantiemonitor kan inzetten in de dagelijkse praktijk.

WORKSHOP 7: De digitale wereld van de reclasseringscliënt

In deze workshop staan we stil bij digitale ontwikkelingen. Anno 2019 zien we het overal terug. We spreken over de invloed van de digitale wereld op gedrag en over wat dat betekent voor het reclasseringswerk. Hoe ga je effectief om met de online contacten van jouw cliënten in je werk? Welke nieuwe dilemma's kom je tegen? En wat doe je als je iets tegenkomt dat niet door de beugel kan?

WORKSHOP 8: Zie de wereld eens door de ogen van een LVB cliënt

In deze workshop nemen we je mee in de leefwereld van een LVB-cliënt. In samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid en de gehele (jeugd)strafrechtketen heeft 3RO een Virtual Reality ervaring ontwikkeld waarbij de deelnemer als het ware ‘in het hoofd’ kruipt van iemand met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Hoe is het om te moeten functioneren in een wereld die (te) snel gaat, (te) talig is, waarin (te) veel prikkels zijn? Waarin je niet altijd begrijpt wat er van je verwacht wordt? Waarin je snel overvraagd wordt en het gevoel hebt dat je niet aan de verwachtingen van anderen voldoet, dat je dom bent?
We laten je zien hoe samen met de E-module en de training gespreksvaardigheden ‘In gesprek met je LVB-cliënt’ op een innovatieve manier te werken aan de best passende begeleiding en bejegening van cliënten met LVB problematiek.

WORKSHOP 9: Wanneer een overtreding melden bij het OM?

In deze workshop staan we stil bij de vraag wanneer je als reclasseringswerker melding moet maken van een overtreding van de algemene of bijzondere voorwaarden. Aan de hand van casuïstiek uit de praktijk kijken we gezamenlijk naar mogelijke dilemma’s vanuit een juridische, vanuit een methodische en vanuit een ethische invalshoek. 

WORKSHOP 10: Mind the gap! Continuïteit in de forensische keten

Continue zorg en begeleiding na forensische behandeling is essentieel om terugval in delictgedrag te voorkomen. In de praktijk blijkt deze continuïteit echter niet zo makkelijk te realiseren. Het project Mind the gap onderzocht wat professionals en cliënten nodig hebben om continuïteit in de forensische keten te verbeteren. Middels een deskresearch, enquêtes onder professionals en focusgroepen met professionals en met cliënten werden de belangrijkste behoeften op dit gebied in kaart gebracht. In deze workshop worden de resultaten van dit project gedeeld en gaan we met elkaar in discussie op welke manier we continuïteit in de keten kunnen verbeteren en hoe nieuwe vormen van samenwerking hierin kunnen helpen.


Terug naar de congrespagina

Ga terug naar de pagina van het Jaarcongres Vakmanschap van de reclasseringswerker

Ga terug