Dat nooit meer - Chris van der Heijden

Deze kleine website begeleidt het boek 'Dat nooit meer. De nasleep van de Tweede Wereldoorlog in Nederland' van Chris van der Heijden.

Promotie DAT nooit meer Chris van der Heijden

In het boek wordt de rol beschreven die de Tweede Wereldoorlog heeft gespeeld in de Nederlandse samenleving van de tweede helft van de twintigste en het begin van de eenentwintigste eeuw. Dit gebeurt aan de hand van een serie chronologisch-thematische verhalen c.q. analyses van de belangrijkste effecten, gebeurtenissen, affaires, discussies en publicaties. Nasleep staat in dit geval dan ook voor een complex samenspel van invloed, herinnering (herdenking), verbeelding, gebruik en geschiedschrijving.

De nasleep van de Tweede Wereldoorlog is vooral van belang, aldus het boek, omdat deze oorlog gedurende meer dan een halve eeuw bij uitstek het referentiekader van het maatschappelijk debat is geweest. Vandaar ook de titel. Terwijl het immers altijd onduidelijk is geweest hoe de samenleving eruit diende te zien, was er grote consensus over hoe hij niet moest zijn: zoals tijdens de oorlog. Deze consensus, aldus een van de centrale stellingen van het boek, was vooral sterk in de jaren zeventig en tachtig en nadat de belangrijkste documentaires en boeken over de oorlog waren verschenen. In de jaren vijftig en vanaf het eind van de twintigste eeuw opnieuw daarentegen werd heel wat sceptischer over de oorlog gedacht.

Voor een Nederlandse samenvatting van het boek, zie hier. There is also an English summary.

Bedoeling van deze site is openbaarmaking van interessant materiaal, literatuur, eventueel discussie en aanvullingen. Reacties, suggesties en meer graag naar datnooitmeer@gmail.com.Dat nooit meer tags

In de voetnoten van het boek wordt via de afkorting DNM (Dat nooit meer) en een getal naar een vijftigtal documenten verwezen. Deze documenten zijn afzonderlijk via deze link te vinden. Ze worden binnenkort ook op deze site geplaatst. De vier chronologische tabbladen verwijzen naar de even zovele delen van het boek en zijn alle op dezelfde wijze opgebouwd, namelijk met een inleiding tot het betreffende deel en een opsomming van de hoofdstukindeling. Op de vier andere tabbladen - thema's, personen. commentaar en in beeld - is de informatie divers. 

Hoewel deze website klein wil blijven, is het de bedoeling dat hij gedurende een jaar na publicatie van 'Dat nooit meer. De nasleep van de Tweede Wereldoorlog in Nederland' in oktober 2011 groeit. Daarna zal hij gesloten worden maar nog wel geruime tijd online blijven. De in het boek genoemde bijlagen zullen (tenzij er iets met Google gebeurt) altijd zichtbaar blijven onder de ook in de gedrukte versie van het boek vermelde url http://goo.gl/JON8q.