Lectoraat Werken in Justitieel Kader

In Nederland werken ruim 20.000 sociale hbo-professionals in een justitieel kader. Dat zijn bijvoorbeeld reclasseringswerkers, groepsleiders in justitiële jeugdinrichtingen of forensisch psychiatrische instellingen, casemanagers in penitentiaire inrichtingen of professionals in de jeugdbescherming of forensische verslavingszorg. Deze forensisch sociale professionals hebben de taak te adviseren over of toezicht te houden op volwassenen of kinderen die een risico voor anderen vormen of die zelf gevaar lopen. Aan deze professionals de taak om ze zo goed mogelijk te begeleiden of behandelen om de kans op terugval te verkleinen. Daarmee zetten zij zich in voor een veilige en leefbare samenleving. Dit werk vraagt om een hoge mate van professionaliteit, effectieve methodieken, specifieke competenties en gerichte opleidingen.

Vrouwe Justitia

Onderzoek naar professionaliteit en continuïteit

Het lectoraat verricht onderzoek met, in en voor de praktijk. Daarbij richt ze zich op twee onderzoeksthema’s. Het eerste thema betreft de professionaliteit van het werken in gedwongen kader: welke kenmerken en welk gedrag van deze professionals dragen bij aan de gewenste veranderingen bij cliënten en aan het vergroten van de veiligheid? Het tweede onderzoeksthema richt zich op de continuïteit: wat kunnen we doen om samenhang tussen de verschillende interventies te verbeteren? Binnen deze thema’s vinden een aantal onderzoeken plaats, waarvan een deel leidt tot een promotie.

Ontwikkeling van het onderwijs

Naast onderzoek richt het lectoraat zich op het onderwijs op bachelor- en masterniveau. Voor de bachelor is ze betrokken bij het Forensisch Accent binnen de nieuwe Social Work Opleiding, inclusief de minor Werken in Gedwongen Kader en de minor Justitiële Dienstverlening onder beheer van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD)Daarnaast heeft het lectoraat, in samenspraak met het werkveld, de ontwikkeling van de Master Forensisch Sociale Professional geïnitieerd. Het lectoraat is inhoudelijk leidend bij de uitvoering van deze opleiding. Verder heeft het lectoraat een actieve rol gespeeld bij de ontwikkeling van een Competentieset voor Forensisch Sociale Professionals. Meer informatie over deze initiatieven is de vinden bij onderwijs.

Dit lectoraat wordt mede mogelijk gemaakt door Reclassering Nederland, Stichting Verslavingsreclassering GGZ en Leger des Heils, afdeling Jeugdzorg en Reclassering.