Lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning

Professionals kunnen een belangrijke rol spelen om mensen te ondersteunen bij zelfredzaamheid, participatie en kwaliteit van leven. Zij kunnen helpen om wensen en behoeften duidelijk te krijgen en om activiteiten te ontwikkelen om gewenste doelen te bereiken. Hiervoor is het nodig dat professionals nauw aansluiten bij de leefwereld van mensen en hun sociale netwerken.

Participatie in de samenleving

De leerstoel ontwikkelt kennis en methodieken voor hulpverleners die deze mensen ondersteunen bij hun participatie in de samenleving. De inzichten uit de rehabilitatie- en supportbenadering staan daarbij centraal. Ook de kansen en knelpunten van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden onderzocht. De focus ligt daarbij op de werking van ‘community support’: zorgverlening door mensen uit de directe omgeving van de cliënt. Onderzocht wordt ook hoe professionals en burgers het best participatie en ondersteuning kunnen realiseren.

Andere belangrijke onderzoeksthema’s van dit lectoraat: samenwerking van zorg en welzijn, wijkgericht werken, ervaringskennis, mediation en mantelzorgondersteuning.

Programmalijnen

Het lectoraat heeft de volgende programmalijnen:

  1. Inclusie en Rechten van Mensen met een Beperking
  2. Sociale Professionaliteit in tijden van Transformatie
  3. Ervaring als kennisbron en bron van deskundigheid, herstel en empowerment
  4. Zorg in Balans: samenspel tussen informele en formele zorg

Meer informatie