Afgeleid: ontwerpen met en voor diabetespatiënten met een lage sociaaleconomische status

Looptijd: 1 januari – 30 november 2018

Aanleiding
Mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) hebben relatief vaak te maken met diabetes type 2. Patiënten bij wie deze diagnose gesteld wordt, krijgen van hun huisarts en/of diens praktijkondersteuner het advies om gezonder te leven. Huisartsen en praktijkondersteuners merken echter dat ze patiënten met een lage SES onvoldoende effectief bereiken met hun leefstijladvies.

Ook andere professionals vinden het moeilijk om mensen met een lage SES daadwerkelijk te bereiken. Hoewel bedrijven in de creatieve industrie zeer goed zijn oplossingen te ontwerpen met en voor specifieke doelgroepen, merken zij dat het lastig is lage SES groepen actief te betrekken in het ontwerpproces. In dit project gaan creatieve industrie, praktijkgerichte onderzoekers en het Expertisecentrum Gezondheidsverschillen de samenwerking aan in ontwerponderzoek bij patiënten met een lage SES.

De onderzoeksvraag is als volgt:
Hoe kunnen type-2-diabetespatiënten met een lage SES worden betrokken in het ontwerpproces om tot strategieën te komen ter bevordering van een gezonde leefstijl die passen bij hun dagelijks leven?

Doelen
Het project heeft de volgende doelstellingen:
1) Inzicht verwerven rond het beter betrekken van patiënten met een lage SES in het ontwerpproces.
2) Concrete aanknopingspunten vinden voor het ontwerpen van strategieën ter bevordering van gezond leven bij type-2-diabetespatiënten met een lage SES.

Relevantie voor de beroepspraktijk
Dit project draagt bij aan manieren waarop de creatieve industrie kan samenwerken met lage SES patiënten, en hun kan betrekken in het ontwerpproces. Inzichten worden gebruikt om strategieën te (her)ontwikkelen die bijdragen aan het bevorderen van een langer gezond leven bij patiënten met een lage SES. Het project dient ook als opmaat voor een groter project over dit thema, waar succesvolle strategieën geïmplementeerd worden bij de doelgroep.

Relevantie voor het onderwijs
Het project wordt als casus gebruikt in verschillende opleidingen binnen het instituut voor Communicatie van de Hogeschool Utrecht, namelijk  de opleidingen CMD en Bedrijfscommunicatie. Daarnaast kunnen CMD studenten van deze opleiding een stage of afstudeeropdracht binnen dit project vervullen en zo kennis opdoen over ontwerpen voor patiënten met een lage SES.

Beoogde resultaat
Het project levert de volgende producten op:
1) Een beschrijving van onze ervaringen (lessons learned) met ontwerponderzoek bij type-2-diabetespatiënten met een lage SES, welke de creatieve industrie in staat stelt om in de toekomst patiënten met een lage SES beter te betrekken in het ontwerpproces. Deze ervaringen worden gedeeld met ontwerpers tijdens een wekelijkse Health Tuesday van U CREATE. Daarnaast verwerken we de inzichten in een artikel dat wordt aangeboden aan het Dutch Designers magazine ‘Dude’;
2) Prototype versie van persona’s van verschillende diabetespatiënten met een lage SES, inclusief hun behoeften voor een gezond leven met diabetes type 2. Persona’s zijn fictieve ijkpersonen die een specifiek deel van de doelgroep vertegenwoordigen en waarin informatie over hun gedrag en bereikbaarheid zijn verwerkt;
3) Concrete aanknopingspunten voor strategieën om een gezond leven te bevorderen bij type-2-diabetespatiënten met een lage SES. Deze aanknopingspunten dienen als startpunt van innovatie in strategieën en ter toetsing en verbetering van bestaande strategieën (zoals voorlichtingsmaterialen).

Projectpartners
Binnen dit project werkt het PubLab samen met service design bureau’s Design Innovation Group (DIG), het landelijke Expertisecentrum Gezondheidsverschillen Pharos en Centre of Expertise.

  • DIG helpt organisaties die willen veranderen en vernieuwen om dit vanuit het gebruikersperspectief te doen. DIG ontwerpt interventies en interventiemiddelen voor onder andere gedragsverandering in de beleidsdomeinen zorg, energie, veiligheid en circulaire economie. In de projecten worden eindgebruikers betrokken door middel van interviews en vaak ook in co-creatieprocessen.
  • Pharos heeft veel expertise op het gebied van het betrekken van doelgroepen met beperkte gezondheidsvaardigheden en/of laaggeletterdheid. Pharos heeft uitgebreide ervaring in het ontwikkelen van communicatie op het niveau van deze doelgroep, en een groot netwerk van partijen op het terrein van zorg en preventie.
  • Centre of Expertise ondersteunt zorg- en creatieve professionals om te werken aan nieuwe of verbeterde producten, diensten en ervaringen. U-Create biedt voor dit project de mogelijkheid om een Health Tuesday te gebruiken om kennis op te halen en kennis te delen, gebruikmakend van hun brede netwerk in creatieve industrie en gezondheidszorg.

Meer weten?