Zelfmanagement, zijn professionals werkzaam in de gezondheidszorg goed in staat patiënten te motiveren tot effectief zelfmanagement?

Dit onderzoek is februari 2012 gestart.
Het valt binnen de onderzoekslijn optimaliseren van zelfmanagement van lectoraat Chronisch Zieken.

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Van patiënten wordt verwacht dat zij hun zelfmanagement rondom gezondheidsproblemen en ziekte zelf goed ter hand nemen. Dat zij zelf de spil zijn in het omgaan met hun gezondheidsprobleem, zelf beslissingen nemen en hun manier van leven zo aanpassen dat dit ondersteunend is aan het (zoveel als mogelijk is) verbeteren van hun gezondheidssituatie. Het veranderen van hun leefstijl en werken aan gezonder gedrag vormt hiervan veelal een onderdeel. De veronderstelling is dat professionals (verpleegkundigen, fysiotherapeuten) de patiënt ondersteunen bij dit zelfmanagement, hun leren het zelfmanagement ter hand te nemen, hen motiveren zich anders, gezonder te gedragen, etc.
Uit Sassens promotieonderzoek blijkt o.a. dat het zelfmanagement van de patiënt niet altijd tot zijn recht komt. De rol van professionals in het zelfmanagement van de patiënt lijkt een belangrijke rol te spelen. Dit impliceert dat hier een belangrijke rol ligt voor het onderwijs. Hoe kan het onderwijs (toekomstige) professionals beter toerusten om deze belangrijke rol van het ondersteunen van het zelfmanagement van de patiënt beter tot zijn recht te laten komen?

Doel en doelgroep

Welke competenties van professionals werkzaam in de gezondheidszorg leiden tot effectief zelfmanagement van de patiënt?

Resultaat/producten

De resultaten komen ten goede aan de curricula van de gezondheidszorgopleidingen van de Faculteit Gezondheidszorg.

Cofinanciering

Subsidie is aangevraagd.