Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU)

Dit project is afgerond.

Doel en doelgroep

De Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU) moet een structurele, duurzame verbinding leggen tussen professionals uit de onderwijspraktijk, de hogescholen en de universiteiten. Doel van de samenwerking binnen dit netwerk is de ontwikkeling van een onderzoekscultuur die eraan moet bijdragen dat leerkrachten meer “evidence informed” gaan handelen waarvan positieve effecten op de kwaliteit van het onderwijs worden verwacht.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

In Utrecht bestaat al jaren een praktijk van samenwerking onder gezamenlijke regie van de stuurgroep van de zogenaamde Utrechtse Onderwijsagenda waarbij de voorgestelde Werkplaats Onderwijsonderzoek wordt aangehaakt. De Werkplaats Onderwijsonderzoek maakt kennisdeling tussen de onderwijsinstituten mogelijk die de beroepspraktijken verbeteren.

Relevantie voor het onderwijs

De Werkplaats Onderwijsonderzoek draagt bij aan de versterking van de kwaliteit van het onderwijs door praktijkonderzoek. 

Consortium/projectpartners

  1. Drie Utrechtse schoolbesturen voor primair onderwijs (KSU, PCOU en SPOU)
  2. Drie Utrechtse hogescholen met een lerarenopleiding voor primair onderwijs (Hogeschool Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, en Marnix)
  3. Twee Utrechtse Universiteiten (Universiteit Utrecht en de Universiteit voor Humanistiek)

Cofinanciering

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)
NWO-projectnummer: 405-16-626

Resultaat/producten

  1. Op vijftien Utrechtse basisscholen “kleine” leergemeenschappen ingericht die bestaan uit leerkrachten, alpo/pabo-studenten, en Utrechtse wetenschappers en die als team praktijkgericht onderzoek uitvoeren. Vertegenwoordiger van de kleine leergemeenschappen wisselen uit in de Utrecht-brede leergemeenschap.
  2. Het onderzoek leidt tot meer evidence-informed handelen op scholen, en de opgedane kennis wordt vastgelegd in bijdragen aan een online tijdschrift dat gepresenteerd wordt op een jaarlijkse conferentie waarmee ontwikkelde inzichten regionaal en landelijk kunnen worden gedeeld.
  3. Er wordt een professionaliseringaanbod gerealiseerd waarvoor de huidige professionaliseringsaanpak voor docentonderzoekers. Er wordt een ‘rollenportfolio’ ontwikkeld.
  4. Kwaliteitsborging (inclusief reviewsystematiek) worden ontwikkeld en ingebed in het kwaliteitsbeleid van scholen, schoolbesturen en lerarenopleidingen.
  5. De gedeelde visie op praktijkgericht onderzoek wordt aangescherpt en er wordt een gezamenlijke stedelijke onderzoeksagenda ontwikkeld.

Implementatie

De Werkplaats legt een structurele, duurzame verbinding tussen professionals uit de onderwijspraktijk, de hogescholen en de universiteiten door 15 leergemeenschappen op Utrechtse basisscholen in te richten.