Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU)

Looptijd: 2018 - 2020
Betrokken lector: Elwin Savelsbergh
Betrokken werkgroeplid: Mirjam Snel 
Betrokken onderzoekers: Elwin Savelsbergh, Yvette Sol, Anton Boonen en Peter de Vries
Betrokken opleidingen: Hupabo (ITT) en het SVO

Doel en doelgroep

De Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU) moet een structurele, duurzame verbinding leggen tussen professionals uit de onderwijspraktijk, de hogescholen en de universiteiten. Doel van de samenwerking binnen dit netwerk is de ontwikkeling van een onderzoekscultuur die bijdraagt aan kennisontwikkeling en aan het meer “theory and research informed” handelen van de leerkracht, waarvan positieve effecten op de kwaliteit van het onderwijs worden verwacht.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

In Utrecht bestaat al jaren een praktijk van samenwerking onder gezamenlijke regie van de stuurgroep van de zogenaamde Utrechtse Onderwijsagenda waarbij de voorgestelde Werkplaats Onderwijsonderzoek aan is gehaakt. De Werkplaats Onderwijsonderzoek maakt kennisdeling tussen de onderwijsinstituten mogelijk die de beroepspraktijken verbeteren.

Relevantie voor het onderwijs

De Werkplaats Onderwijsonderzoek draagt bij aan de versterking van de kwaliteit van het onderwijs door praktijkonderzoek.

Consortium/projectpartners

Drie Utrechtse schoolbesturen voor primair onderwijs:

 • KSU
 • PCOU
 • SPOU

Drie Utrechtse hogescholen met een lerarenopleiding voor primair onderwijs:

 • Hogeschool Utrecht
 • Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
 • Marnix

Twee Utrechtse Universiteiten:

 • Universiteit Utrecht
 • Universiteit voor Humanistiek

Cofinanciering

 • Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)
 • NWO-projectnummer: 405-16-626

Resultaat/producten

 1. Op zeventien Utrechtse basisscholen zijn “kleine” leergemeenschappen ingericht die bestaan uit leerkrachten, alpo/pabo-studenten en Utrechtse wetenschappers, die als team praktijkgericht onderzoek uitvoeren. Vertegenwoordiger van de kleine leergemeenschappen wisselen kennis en ervaringen uit in de Utrecht-brede leergemeenschap.
 2. Het onderzoek leidt tot meer “theory and research informed” handelen op scholen. Daarnaast wordt de opgedane kennis online gepresenteerd en tijdens een jaarlijkse conferentie gedeeld.
 3. Er wordt een professionaliseringaanbod gerealiseerd.
 4. Kwaliteitsborging (inclusief reviewsystematiek) wordt ontwikkeld en ingebed in het kwaliteitsbeleid van scholen, schoolbesturen en lerarenopleidingen.
 5. De gedeelde visie op praktijkgericht onderzoek wordt aangescherpt en er wordt een gezamenlijke stedelijke onderzoeksagenda ontwikkeld.

Implementatie

De Werkplaats legt een structurele, duurzame verbinding tussen professionals uit de onderwijspraktijk, de hogescholen en de universiteiten door 17 leergemeenschappen op Utrechtse basisscholen in te richten.

Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs

Lessituatie Padualaan 97 Over het lectoraat