Verdieping op de veiligheidsmonitor (VAR)

In opdracht van de Veiligheidsalliantie regio Rotterdam hebben wij een secundaire analyse op de paragraaf veiligheidsbeleving van de VeiligheidsMonitor voor het jaar 2015 verricht voor vier gemeenten. In elk van deze gemeenten zochten wij allereerst naar de wijken die negatief scoorden op de veiligheidsbeleving in de buurt. Voor elk van deze wijken werd er gezocht naar de aard van en verklaringen voor deze negatievere beleving om deze vervolgens middels Structural Equation Modelling te toetsen. Wat blijkt? Voor elke wijk waren er andere verklaringen voor de beleving van onveiligheid. Dit vragenlijstonderzoek bracht een zelfde beeld als wij eerder zagen in de interviews bij de proeftuinen veiligheidsbeleving: elke wijk kent een eigen mix aan elementen die de negatievere beleving van veiligheid verklaren. 

In slechts één wijk was er sprake van een disfunctionele onveiligheidsbeleving – een onveiligheidsgevoel dat louter negatief op de kwaliteit van leven werkt - gekenmerkt door een door respondenten zelf aangegeven en stevige angst voor slachtofferschap van criminaliteit. In de andere wijken was er wel sprake van een hoge inschatting van frequentie van criminaliteit en een toename van criminaliteit in de buurt en een hoge inschatting van de eigen kans op slachtofferschap van verschillende vormen van criminaliteit (zakkenrollen, beroving, inbraak en mishandeling), maar ervoer men geen angst voor slachtofferschap. Op basis van deze

bevindingen zijn er voor elke onderzochte wijk adviezen uitgebracht. Daarnaast zijn er tien uitgangspunten voor het aanpakken van gevoelens van onveiligheid in de regio opgesteld:

1. Focus op de wijken die negatief afwijken;
2. Zie onveiligheidsbeleving als een grotendeels functionele reactie op de omstandigheden in de directe woonomgeving;
3. Pak de negatief ervaren sociale kwaliteit in wijken aan;
4. Pak de ervaren overlast in de wijk aan;
5. Bestendig een gevoel van controle over criminaliteit in de buurt;
6. Aanpakken van de fysieke ruimte werkt niet vanzelfsprekend;
7. Pak eventueel vaak genoemde, specifieke locaties aan;
8. Zorg voor maatwerk in de bestrijding van onveiligheidsbeleving;
9. Ga ook uit van de kracht van positieve veiligheid;
10. Onderschat de invloed van maatschappelijk onbehagen op onveiligheidsbeleving niet.

Kennisanalyse Sociale Veiligheid

Regie van veiligheid

Over het lectoraat