Verbonden veerkracht (Zeist)

In opdracht van de gemeente Zeist deden wij samen met het Verwey-Jonker Instituut een innovatieonderzoek om professionals verder te helpen in de aanpak van veiligheid op het niveau van wijken en buurten. Om indrukken voor heel Zeist op te kunnen doen is er samen met de gemeente Zeist gezocht naar twee wijken die wat betreft veiligheid en bevolkingssamenstelling exemplarisch zijn voor de diversiteit in Zeist. Via een verdiepende blik in de cijfers, gesprekken met buurtbewoners en betrokken professionals werkten wij naar gezamenlijk handelingsperspectief voor burgers en professionals op basis van verbonden veerkracht.

De geraadpleegde politiecijfers per wijk schetsten een duidelijk beeld van de ontwikkelingen, maar burgers spraken hier niet over. Geen van de in het oog springende cijfermatige ontwikkelingen in afzonderlijke vormen van criminaliteit en overlast werd door de burgers in interviews als een probleem aangedragen. Waar veiligheid in objectieve zin gaat over concrete gevallen van overlast, overtredingen en misdrijven, gaat veiligheid in de beleving van burgers vooral over het collectieve, sociale klimaat in de buurt. Opvallend was tevens dat professionals in de interviews wel nadruk legden op de veiligheidscijfers en deze in hun praktijk van richting voorzagen, maar ook zij noemden slechts een aantal van de in het oog springende cijfermatige ontwikkelingen als probleem. Duidelijk is dat professionals buurten sterk met elkaar vergelijken en een logische prioritering aanbrengen in hun verdeling van aandacht. Wij gaven de gemeente Zeist en haar partners zes overkoepelende aanbevelingen om aan nog meer verbonden veerkracht te werken door nog meer te luisteren, te ontmoeten en aan te spreken. 

Kennisanalyse Sociale Veiligheid

Regie van veiligheid

Over het lectoraat