Verbetering inductie beginnende docenten in het VO in regio Utrecht

Dit is een afgerond project.

Beginnende leraren in het voortgezet onderwijs (vo) moeten de eerste jaren van hun carrière beter begeleid worden bij het (leren) lesgeven. Dit blijkt uit een onderzoek van Lectoraat Organiseren van Verandering in het publieke domein van de HU. Dat onderzocht de omvang en de oorzaken van de hoge uitval van docenten in het vo in de eerste vijf jaar van hun carrière. Ruim 20 procent blijkt het onderwijs te verlaten, aldus het landelijke beeld. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt VO/MBO Utrecht.

Het lectoraat onderzocht de uitvalcijfers bij middelbare scholen in de regio Utrecht. Daarbij bleek dat bijna de helft van de leraren in de eerste vijf jaar van hun aanstelling de school verlaat. Er vertrekken meer docenten op eigen initiatief dan vanwege onvoldoende beoordeling. Het gros van de docenten blijft echter wel in het onderwijs werkzaam.

Breed ‘inductieprogramma’

Volgens het onderzoek wordt het probleem van de gebrekkige begeleiding van de startende docenten onvoldoende erkend in de branche. Er bestaan wel losse initiatieven op dit vlak, maar nergens is een samenhangend programma opgezet. In tegenstelling tot andere landen bestaat in Nederland op dit gebied geen overheidsbeleid. De onderzoekers van het lectoraat bevelen aan om een breed, zogeheten ‘inductieprogramma’ voor beginnende leraren te ontwikkelen. Dat moet onderdeel worden van een ‘Leven Lang Leren-programma’ voor alle leraren, om zodoende een lerende organisatiecultuur te realiseren in het voortgezet onderwijs.

Gesprekken met docenten

Het onderzoek van het lectoraat is uitgevoerd door Nicolien Montesano Montessori van de Faculteit Educatie en Lotte Goorhuis van de Faculteit Maatschappij & Recht van de HU. Ze verrichtten een literatuurstudie en voerden een reeks gesprekken met docenten en andere sleutelpersonen. Parallel aan dit onderzoek was een leerwerkgroep opgezet van coaches. Die delen en ontwikkelen kennis als het gaat om effectieve begeleiding van beginnende leraren. De uitkomsten van het onderzoek en de opgedane kennis in de leerwerkgroepen monden uit in een plan van aanpak, dat moet leiden tot een aantal verbeteringsprojecten. Die moeten september 2013 van start gaan op diverse scholen in het vo in de regio Utrecht.

Project Aantrekkelijker Scholen

Dit inmiddels afgeronde deelonderzoek was onderdeel van het veel grotere project Aantrekkelijker Scholen. Doel daarvan is om de scholen in het vo in de regio Utrecht aantrekkelijker te maken voor zowel potentiële docenten als zittende leraren. Dat is nodig vanwege de voorspelde krapte op de arbeidsmarkt. Hoewel in de regio Utrecht het aantal leerlingen vanaf 2016 krimpt, weegt dit niet op tegen de uitstroom van leraren die met pensioen gaan.

Organiseren van Verandering in het publieke domein

Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties

Over het lectoraat

Waarnemend Lector