Vaststellen van NGT taalniveaus bij studenten

Looptijd: 2009 - 2018

Het Lectoraat Dovenstudies heeft in 2009 het Academieteam Europees Referentiekader voor Talen: NGT (ATERK NGT) samengesteld, met een tweeledig doel. Ten eerste om een ERK voor gebarentalen te ontwikkelen, en ten tweede om een opzet te maken voor een leerlijn NGT gebaseerd op het ERK. Enkele docenten van het Instituut Gebaren, Taal & Dovenstudies, en lid van het ATERK NGT, hebben de NGT-modules van de bacheloropleidingen aangepast en volgen hierbij de ERK- richtlijnen om zodoende de taalniveaus van de studenten te kunnen vaststellen.

Binnen het Lectoraat Dovenstudies houden wij, Miranda Deijn en Lieke Kielstra, ons bezig met het maken van opnames van studentcohorten bij het Instituut Gebaren, Taal & Dovenstudies, om inzicht te krijgen in het verloop van de NGT-taalververwerving van de studenten, en wanneer het bereiken van  de ERK-taalniveaus verwacht kan worden. Bij het maken van de analyses wordt onder andere gebruik gemaakt van de NGT-Functional Assessment methode (NFA).

Er zijn vier studentcohorten betrokken bij ons onderzoek, te weten:

  1. cohort oude stijl;
  2. cohort nieuwe stijl;
  3. cohort nieuwste stijl;
  4. cohort laatste stijl.

Deze benamingen hebben te maken met invoeren van een nieuw curriculum. Het eerste cohort volgde het oude curriculum, het tweede cohort was een pilot groep, het derde cohort volgde het definitieve curriculum voor de eerste keer en het vierde cohort is een controlegroep. De studenten van de cohorten worden aan het eind van elke periode gefilmd. Dit gebeurt in de vorm van een kort interview in NGT, overeenkomstig de NGT-Functional Assessment methode (NFA).

De films worden door ons geanalyseerd op verschillende aspecten om de taalniveaus van de opgenomen studenten vast te stellen (op functioneel - en vormniveau). Door middel van dit onderzoek hopen wij conclusies te kunnen trekken over de effectiviteit van de gekozen didactiek voor de NGT-modules en over het taalniveau waarmee studenten afstuderen bij IGT&D.