Van weten naar doen

Looptijd: januari 2015 - januari 2017

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in groene kinderopvang. Toch blijft er een duidelijk verschil in het handelen van pedagogisch medewerkers binnen in vergelijking tot buiten. Pedagogisch medewerkers nemen binnen een actieve, stimulerende en ontwikkelingsgerichte rol aan. Die rol verandert buiten in een meer passieve, toezichthoudende rol.

Daarbij komt een afnemende bereidheid bij pedagogisch medewerkers om naar buiten te gaan. Weinig persoonlijke positieve buitenervaringen, (verwachte) risico's, onzekerheid in de communicatie met derden (zoals met ouders en de GGD), en weinig kennis van de pedagogische waarde van de buitenruimte voor de ontwikkeling van jonge kinderen liggen hieraan ten grondslag.

Een mogelijke oplossing om het gebruik van de buitenruimte als pedagogische ruimte te verbeteren, is het inzetten van groen-experts. Het gaat om mensen met rijke ervaringen op het vlak van natuur‚ en ervaring met jonge kinderen (als ouder of door (vrijwilligers)werk). Samen met pedagogisch medewerkers gaan zij kinderen in een natuurrijke buitenruimte observeren, om indirecte activiteiten (veranderingen in de buitenruimte die bepaald spel ontlokken) of directe activiteiten (die door de pedagogisch medewerker begeleid worden) te ondernemen die de ontwikkeling van de kinderen in brede zin (lichamelijk, zintuiglijk, gevoelsmatig en denkmatig) bevorderen.

In het onderzoek wordt kennis ontwikkeld over het gebruik van de buitenruimte, het verantwoord omgaan met risico’s en communiceren over het belang van buitenspelen voor de ontwikkeling van kinderen. Studenten van de hogescholen Leiden en Utrecht zijn actief bij het onderzoek betrokken.

Projectpartners

De hogeschool Leiden (lector Dieuwke Hovinga, lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind) is penvoerder van dit SIA RAAK-project dat is ontwikkeld in samenwerking met enkele kinderopvangorganisaties, Stichting Veldwerk Nederland, IVN en de Hogescholen Leiden en Utrecht.

Onderzoekers van Hogeschool Utrecht

Riki Verhoeven en Loes Houweling