UPACT: Current care analysis

Looptijd: november 2018 – januari 2020 
Betrokken lector: dr. N. Bleijenberg RN 
Betrokken onderzoekers: dr. J.M. de Man-van Ginkel RN, PhD kandidaat D.J.J. van Nimwegen MSc, Prof. dr. Lisette Schoonhoven (UMCU), Prof. dr. Anne Visser-Meily (UMCU) 
Bijbehorend promotieonderzoek: Psychosociale zorg na beroerte (D.J.J. van Nimwegen) 
Betrokken opleidingen: Bachelor Verpleegkunde

Doel en doelgroep

Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de huidige zorg met betrekking tot stemmingsstoornissen na beroerte. Hiervoor brengen we de ervaringen van patiënten en zorgverleners met de huidige zorg in kaart; wat zijn de best practices (pareltjes) volgens patiënten en zorgverleners en wat missen zij hierin of wat kan beter. Hiermee willen we inzicht krijgen in de wensen en behoeften van zowel patiënten die zorg of behandeling ontvangen na een beroerte als zorgverleners die zorg of behandeling verlenen na een beroerte in het ontvangen dan wel verlenen van zorg voor stemmingsstoornissen na beroerte.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Veel mensen krijgen een beroerte en leven dagelijks met de gevolgen hiervan. Deze gevolgen kunnen onder andere stemmingsstoornissen zijn, zoals depressieve klachten en angst. Uit eerder onderzoek en uit de praktijk weten we dat de behandeling na beroerte vooral in het begin gericht is op het fysiek herstel. Hierdoor is de zorg voor stemmingsstoornissen na beroerte niet altijd optimaal. Het behandelen van zulke klachten kan het herstel na beroerte wel verbeteren. De bevindingen uit dit onderzoek over de ervaren huidige zorg voor stemmingsstoornissen na beroerte zullen worden gebruikt om de zorg voor stemmingsstoornissen na beroerte verder te verbeteren.

Relevantie voor het onderwijs

Bevindingen van dit onderzoek zullen worden gebruikt om het onderwijs voor verpleegkundigen en andere zorgprofessionals te verbeteren, door de resultaten op te nemen in het studieprogramma van de bachelor Verpleegkunde (Hogeschool Utrecht) en de master Verplegingswetenschap (Universiteit Utrecht). Daarnaast zullen docenten en studenten van deze opleidingen bij verschillende onderdelen van het project worden betrokken, bijvoorbeeld door een deel van het onderzoek uit te voeren als een verdieping of verbreding van hun kennis en ervaring c.q. als een verdieping of verbreding op het domein ‘onderzoekend vermogen’ in hun opleiding.

Consortium/projectpartners

Het project is een samenwerkingsverband tussen diverse partijen:

 • Hogeschool Utrecht
 • Verplegingswetenschap UMC Utrecht
 • Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht
 • UMC Utrecht te Utrecht
 • Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede
 • Meander Medisch Centrum te Amersfoort
 • Rijnstate te Arnhem
 • St. Antoniusziekenhuis te Nieuwegein
 • Stichting Hersenletsel.nl Nederland
 • Platform Neuro & Revalidatie van de Beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)

Resultaat/producten

De volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd:

 • Hoe ervaren patiënten en zorgverleners de huidige zorg voor stemmingsstoornissen na beroerte?
 • Wat zijn de best practices (pareltjes) volgens patiënten en zorgverleners in de huidige zorg voor stemmingsstoornissen na beroerte?
 • Wat zijn de behoeften van patiënten en zorgverleners in het ontvangen dan wel verlenen van zorg voor stemmingsstoornissen na beroerte? 

Resultaten worden verwacht in januari 2020.

Implementatie

De resultaten van dit onderzoek zullen worden gebruikt om een blauwdruk te maken van een psychosociaal zorgprogramma voor de stroke zorgketen gedurende het eerste jaar na een beroerte. Dit zorgprogramma richt zich op het voorkomen en behandelen van klachten van stemmingsstoornissen, zoals depressie en angst. Bij het ontwerp van dit zorgprogramma nemen we  de toekomstige toepasbaarheid en relevantie in de reguliere zorg vanaf het eerste begin als uitgangspunt. Daarom ontwerpen we dit programma  in nauwe samenwerking met zowel patiënten met een beroerte als zorgverleners die in de hele stroke-zorgketen zorg verlenen aan deze patiënten.