Teamkwaliteit en onderwijskwaliteit

Dit is een afgerond project.

De kwaliteit van het hoger onderwijs moet voldoen aan de normen binnen het zogeheten NVAO-kader. Hierbij ligt de nadruk op de meting van de output en de controle op processen. Wij veronderstellen echter dat sociaaldynamische aspecten, zoals teamvorming, leiderschap en commitment, veel belangrijker zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. Die aspecten krijgen nu te weinig aandacht. In dit project onderzoeken we dan ook hoe er kwaliteitswinst te behalen valt door juist deze aspecten te verbeteren. De focus ligt daarbij op de professionalisering van docententeams.

Wat zijn de succesfactoren voor docententeams? Dat is de centrale vraag in dit praktijkgerichte onderzoek. Er zijn meerdere onderwerpen van onderzoek, zoals de werkwijze van docententeams, de interacties tussen de ploegen, het leidinggeven daaraan en de werkbeleving van docenten.

Verbeterpunten

We voeren het onderzoek uit bij de opleidingen Personeel & Arbeid en Technische Bedrijfskunde van de Hogeschool Utrecht. De basis voor dit onderzoek wordt gevormd door een kwaliteitskundig onderbouwd kader dat in 2007 is ontwikkeld is door Ben van Schijndel (senior beleidsmedewerker Kwaliteit en onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht) en Gerard Berendsen (lector Total Quality Management aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen). Om de teams inzicht te geven in hun functioneren, voeren we gesprekken met teamleden, teamleiders en hogere leidinggevenden. Daarin wordt gevraagd naar doel en richting van de ploeg. Ook vragen over professionele, organisatorische en relationele aspecten komen aan de orde. Tenslotte zijn er vragen over de sterke punten en verbeterpunten van het team.

Rapportages

De resultaten van de gesprekken komen terecht in rapportages. Die moeten het management en de docenten van de opleidingen een beeld geven over het functioneren van hun teams. Ook wordt geadviseerd welke verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. De bevindingen uit de rapporten moeten ook uitmonden in een praktijkgerichte publicatie in een vaktijdschrift, bestemd voor opleidingsmanagers, instituut- en faculteitdirecties en colleges van bestuur van hogescholen. Dit project loopt door tot maart 2010.

Meer informatie over dit project.

Organiseren van Verandering in het publieke domein

Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties

Over het lectoraat