Taalontwikkelingsstoornissen en comorbiditeit

Looptijd: 2014 - april 2015
Projectgroep: Ellen Gerrits, lector Logopedie, Ingrid Singer, junior onderzoeker, Inge Klatte, onderzoeksstagiare master Logopediewetenschap

Relevantie voor de beroepspraktijk en het onderwijs

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) kan het gevolg zijn van een verstandelijke beperking en/of een auditieve beperking, maar kan ook op zichzelf staan zonder duidelijke oorzaak. Dan is er sprake van een (S-)TOS, een specifieke taalontwikkelingsstoornis. Zowel een specifieke als een niet specifieke TOS komen in de praktijk voor in combinatie met andere stoornissen, zoals ADHD, ASS en dyslexie. Ook kan de verschijningsvorm van de communicatieproblemen door de tijd heen verschillen. Bij een dergelijk dynamisch profiel staan er verschillende problemen op verschillende momenten in de ontwikkeling op de voorgrond. In onderzoeksliteratuur wordt echter vooral gewerkt met homogene onderzoeksgroepen. Dit maakt het generaliseren van onderzoeksgegevens naar de praktijk lastig. Het kan problemen geven bij het vormgeven van de behandeling. Het is daarom van belang om in kaart te brengen wat de prevalentiecijfers zijn van kinderen met TOS en andere stoornissen, en wat de relatie is tussen TOS en andere stoornissen. Zo krijgt de behandelaar inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen kinderen met alleen een TOS en kinderen met een TOS met bijkomende problematiek. Op die manier kan de behandelaar beter aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van het kind. De zoektocht naar de juiste diagnose en behandelvorm wordt in dit project toegelicht met behulp van interviews met een inmiddels volwassen patiënt met een dynamisch profiel, met ouders van een kind waarbij sprake is van comorbiditeit en met een behandelend logopedist.

Doel en doelgroep

Op 6 februari 2015 komen tijdens het symposium TaalStaal (aankomend) behandelaars (logopedisten, orthopedagogen, gedragskundigen, taalkundigen) van kinderen met een TOS bijeen om zich te laten informeren over de afgrenzing van taalontwikkelingsstoornissen ten opzichte van andere stoornissen en stoornissen die samen met TOS op kunnen treden (comorbiditeit). In de introductie van dit symposium wordt aandacht gegeven aan de huidige situatie rondom TOS en comorbiditeit. Ook wordt er dan een vertaalslag gemaakt naar het huidige onderzoek.

Resultaat en producten

De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd op het symposium TaalStaal op 6 februari 2015.

Implementatie

De resultaten van het onderzoek zullen worden geïmplementeerd in het curriculum van de bacheloropleiding Logopedie.

Projectpartners

Het symposium TaalStaal wordt georganiseerd door Partners in Verstaan: Auris, Pento en NSDSK.

Logopedie: Participatie door Communicatie

Logopedie

Over het lectoraat