Schakels in de buurt

Dit is een afgerond project.

Bij dit project wordt onderzocht hoe professionals het beste bewoners in kwetsbare posities kunnen bereiken in drie wijken in Amersfoort: Schothorst, Randenbroek-Schuilenburg en Kruiskamp-Koppel. In deze wijken wonen relatief veel ouderen in een sociaal isolement, mensen met psychische aandoeningen of gezinnen met sociale problematiek.

Schakel

Sociale professionals krijgen in wijken met veel kwetsbare mensen meer en meer een functie als intermediair. Ze vormen een schakel tussen burgers onderling, tussen burgers en instellingen voor zorg en welzijn en tussen deze instellingen onder elkaar. In het project ‘Schakels in de buurt’ verzamelen we kennis over de methodieken die deze professionals kunnen gebruiken. Ook kijken we naar de competenties en de organisatorische context die daarvoor  nodig zijn. Deze kennis dragen we over aan het werkveld: de diverse organisaties in de wijken, hun managers en beleidsmakers. Het doel is dat de relatie met en de dienstverlening aan de 'burger in een kwetsbare positie' verbeterd wordt.

Afronding

Dit project is inmiddels afgerond; er is intussen een rapportage uitgekomen. Daarin is een belangrijke conclusie dat in buurten met kwetsbare burgers een geïntegreerd team van sociale professionals een belangrijke spilfunctie kan vervullen. Dit team vormt dan een schakel tussen kwetsbare wijkbewoners enerzijds en instellingen op het gebied van zorg en welzijn anderzijds. Bij dit project is ook gebleken dat organisaties op het gebied van zorg en welzijn beter zijn gaan samenwerken. Vanuit die samenwerking zijn vele initiatieven ontplooid, zoals verbetering van de informatievoorziening, coördinatie van de hulpverlening aan allochtone gezinnen met meervoudige problemen en inzet om het isolement van mensen met psychiatrische of verstandelijke beperkingen te doorbreken.

Een boek, gebaseerd op de onderzoeksbevindingen en aanbevelingen, zal op 1 oktober tijdens de conferentie van het project Wmo-werkplaats Utrecht aan een breder publiek worden gepresenteerd.

Participatie Zorg en Ondersteuning


Over het lectoraat