SOLACE - Self-management in chronic pain strategies (promotieonderzoek)

Looptijd promotieonderzoek

01-02-2015 tot 01-02-2017

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Hoewel er inmiddels een breed gedragen consensus bestaat over de positieve effecten van gedragsinterventies bij chronische pijnpatiënten, zijn studies die de lange termijn effecten van deze programma's bestuderen schaars (Morley, 2008). Het is daarom onduidelijk of patiënten behoefte hebben aan meer ondersteuning na afloop van hun revalidatie. De kennis die ontwikkeld wordt in dit project moet niet alleen leiden tot meer inzicht over terugval, maar ook tot concrete producten om de uitkomsten van revalidatie zoveel mogelijk te bestendigen in het dagelijks leven. In SOLACE wordt er samengewerkt met diverse onderwijs initiatieven, zoals de minor ‘co-design’, de minor ‘nieuwe dingen doen’ en diverse afstudeerders.

Theoretisch kader

Door inzicht te geven in de langetermijneffecten van chronische pijnprogramma's zal SOLACE deze gedragsinterventies longitudinaal kunnen evalueren. De data kunnen in het bijzonder worden ingezet bij het identificeren van variabelen die een positieve dan wel negatieve invloed hebben op gedragsverandering op de lange termijn. Daarnaast wordt er met co-design onderzoek en een systematisch literatuuronderzoek naar strategieën gezocht die zelfmanagement faciliteren na de revalidatiefase. Informatie over deze strategieën draagt concreet bij aan kennis over het bestendigen van gedragsverandering.

Vraagstelling

Wat is het langetermijneffect van een chronisch pijnprogramma en zijn er strategieën te ontwikkelen om deze terugval te voorkomen?

Doelstelling

Het algemene doel van het consortium SOLACE is het ontwikkelen en samenbrengen van kennis over de langetermijneffecten van een chronisch pijnprogramma en afstemming van zorg op de behoeften van deze patiënten na afloop van een poliklinische pijnrevalidatie. Daarnaast is het doel om strategieën te ontwikkelen die ingezet kunnen worden om terugval te voorkomen.

Implementatie en Samenwerking

In het consortium zijn onderwijs, onderzoek en beroepenveld met elkaar verbonden. Dat professionals, onderzoekers, studenten en docenten samenwerken aan de ontwikkeling van concrete eindproducten binnen SOLACE zorgt ervoor dat de richtlijnen zowel in de praktijk als in wetenschappelijk onderzoek terechtkomen. Studenten van gezondheidszorg participeren actief in dit onderzoek. Daarnaast zal de ontwikkelde kennis geïmplementeerd worden in het onderwijs van het Instituut voor Bewegingsstudies van de HU.

Promotoren

1e promotor: Prof. Dr. R.J.E.M. Smeets, Maastricht University
1e Co-promotor: Dr. H. Wittink, Hogeschool Utrecht
2e Co-promotor: Dr. J. Pool, Hogeschool, Utrecht

Leefstijl en Gezondheid

Leefstijl en Gezondheid

Over het lectoraat