Relevante en beïnvloedbare uitkomsten van wijkverpleegkundige zorg: een Delphi studie

Looptijd: januari 2018 - maart 2019
Betrokken lector: dr. N. Bleijenberg
Betrokken onderzoekers: PhD kandidaat J.D. Veldhuizen, Dr. N. Bleijenberg, Prof. Dr. M.J. Schuurmans, Prof. Dr. M.C. Mikkers 
Bijbehorend promotieonderzoek: Effecten en uitkomsten van wijkverpleegkundige zorg aan thuiswonende ouderen (J.D. Veldhuizen) 
Betrokken opleidingen: Bachelor Verpleegkunde

Doel en doelgroep

Middels een Delphi studie met verschillende rondes wordt beoogd samen met wijkverpleegkundigen, ouderen en experts uit het veld consensus te bereiken over wat relevante en beïnvloedbare uitkomsten zijn van wijkverpleegkundige zorg.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Voor de wijkverpleging ligt een grote maatschappelijke opgave. Door de vergrijzing, de toename van (complexe) wijkverpleegkundige zorg aan thuiswonende ouderen, de huidige tekorten aan wijkverpleegkundigen en de verwachte toename hiervan wordt er een groot beroep gedaan op wijkverpleging. Tevens is wijkverpleging, naast langdurige zorg en medisch-specialistische zorg, verantwoordelijk voor een groot deel van de zorgkosten in Nederland, met name onder de oudste ouderen (80 jaar en ouder) (1). Hierdoor is het noodzakelijk onderzoek te doen naar hoe de wijkverpleegkundige zorg zo effectief en efficiënt mogelijk uitgevoerd kan worden waarin de kwaliteit van zorg wordt gewaarborgd. Dit is in lijn met de maatschappelijke opgave om de ervaren kwaliteit van zorg te garanderen en verbeteren, de gezondheid van de populatie te behouden en verbeteren en vermijdbare kosten per hoofd van de bevolking te verlagen (2). 

Een van de kwaliteitseisen in het kwaliteitskader wijkverpleging is het bieden van onderbouwde en passende zorg, die maatschappelijk zinnig en doelmatig is (2). Echter hebben verkennende literatuurstudies laten zien dat beperkt onderzoek is uitgevoerd naar wijkverpleging, terwijl 94% van de ouderen thuis woont en ruim 557.000 ouderen gebruik maken van wijkverpleging (1). Veel van het handelen in de wijkverpleging is nog niet onderbouwd en onduidelijk is of het zinnig en doelmatig is. Een belangrijke stap hierin is onderzoeken welke uitkomsten voor wijkverpleegkundige zorg relevant en beïnvloedbaar zijn.  

Consortium/projectpartners

Het project is een samenwerkingsverband tussen diverse partijen:

  • Hogeschool Utrecht
  • Nederlandse Zorgautoriteit/Universiteit Tilburg
  • Universiteit Maastricht (nationale onderzoeksgroep Wetenschappelijk Programma Wijkverpleging).  

Resultaat/producten

Voor dit onderzoek staat een onderzoeksvraag centraal:

  • Wat zijn relevante en beïnvloedbare uitkomsten van wijkverpleegkundige zorg volgens cliënten, professionals en experts? 

Implementatie

De studie levert inzicht in relevante en beïnvloedbare uitkomsten van wijkverpleegkundige zorg. Deze studie wordt uitgevoerd met (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden als experts. Deze informatie kan helpen bij het formuleren van kwaliteitsindicatoren en het toetsen van de kwaliteit in de praktijk. Mogelijk kunnen resultaten worden gedeeld in vakbladen zoals de Nursing of het magazine van V&VN. Tevens kunnen de resultaten gedeeld worden in het leernetwerk wijkverpleging, waarin professionals uit de praktijk, studenten en docenten samenkomen. Ten slotte kunnen resultaten verweven worden in nieuw onderwijs/curriculum. Wat betreft wetenschappelijke opbrengsten zal de studie worden gepubliceerd in een peer-reviewed tijdschrift. Tevens zullen de uitkomsten, waar mogelijk, worden gepresenteerd op passende congressen of andere relevante bijeenkomsten.

Referenties

(1) Vilans. Wijkverpleging: Uitdagingen en knelpunten. 2018
(2) Nederlandse Zorgautoriteit. Monitor Zorg voor Ouderen 2018. 2018