Reflectie in PI Vught

Looptijd: Juni 2017 – januari 2018

PI Vught kreeg zeven jaar geleden een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC), waar gedetineerden met ernstig psychiatrische problematiek geplaatst konden worden. De dagelijkse zorg en beveiliging ligt in handen van Zorg Behandel Inrichtingswerkers (ZBIW-ers). Vanwege de complexiteit van de doelgroep en de zwaarte van het werk is een verplicht traject van intervisie in het leven geroepen: elke PPC-medewerker dient minimaal zeven keer per jaar deel te nemen aan een intervisiegroep.  Daarnaast bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan (kleinere) supervisiegroepen. Gekwalificeerde supervisoren zijn aangesteld om deze intervisiegroepen te begeleiden.

Doelen

Het Hu-lectoraat Werken in Justitieel Kader brengt (i.s.m. Het lectoraat Geweld in afhankelijkheidsrelaties van Avans Hogeschool) voor PI Vught de resultaten van het traject van georganiseerde reflectie in de teams van het PPC in beeld door middel van onderzoek. 
Dat dient de volgende doelen:

  • Inzicht verwerven in waardering van intervisie en supervisie door afnemers en de ervaren doorwerking in eigen handelen en houding.
  • Handvatten verwerven voor het borgen van intervisie en supervisie in het PPC. 
  • Handvatten verwerven voor implementatie van intervisie en supervisie in andere afdelingen van PI Vught.
  • Disseminatie van opgedane ervaringen en kennis bij vergelijkbare andere instituten (PPC’s, PI’s).
  • Disseminatie van opgedane ervaringen bij hbo-opleidingen (bv bij de Minor Werken in het Gedwongen Kader (Avans, HU) en de Masteropleiding Forensisch Sociale Professional (HU).

Vervolgonderzoek

Onderhavig onderzoek is beschrijvend van aard. Streven is om op grond van de resultaten van dit onderzoek een dieper gaand onderzoek te houden naar de effecten van intervisie en supervisie op (de kwaliteit van) het handelen van PI-medewerkers.

Vragen

In onderhavig onderzoek zullen de volgende onderzoeksvragen worden beantwoord:

  1. Hoe is intervisie en supervisie in het PPC in P.I. Vught georganiseerd?
  2. Hoe wordt dat ervaren en gewaardeerd door deelnemers?
  3. Hoe wordt dat ervaren en gewaardeerd door leidinggevenden (afdelingshoofd en behandelcoördinator)?
  4. Welke knelpunten en welke verbeterpunten zijn hierin te onderscheiden?

Resultaat/producten

Verwacht wordt dat januari 2018 een onderzoek/adviesrapport wordt opgeleverd.

Projectpartner

Lectoraat Geweld in Afhankelijkheidsrelaties, Avans Hogeschool

Meer informatie:

Geenen, M.-J., Stolzenbach, F., Tedeschi, D., Roest, C. van der, Jansen, J., & Kolthoff, E. (2016). Weerbaarder door reflectie. Ervaringen in PI Vught. Proces, 95(6), 47-57.

Werken in een Justitieel Kader

Werken in Justitieel Kader

Over het lectoraat

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten