Psychological barriers in business transfer

Emotionele gehechtheid wordt in de wetenschap veelvuldig genoemd als belangrijke deal breaker. Er is nog nauwelijks onderzoek gedaan naar dit fenomeen. De vraagstelling van het promotieonderzoek is drieledig. Welke psychologische barrières ervaren zittende ondernemers en hun opvolgers en in welke mate? Hoe gaan verkopende partijen met deze barrières om (=coping) en welke omgangsmanieren zijn veel voorkomend? Welke copingvormen zijn het meest effectief om emotionele barrières te slechten en te voorkomen dat overdrachten mislukken?

Het proefschrift beschrijft hoe eigenaren van bedrijven omgaan met de psychologische barrières bij bedrijfsoverdracht. In Europa wisselen jaarlijks ongeveer 450.000 bedrijven met 2 miljoen werknemers met beperkt succes van eigenaar. Wij denken dat psychologische barrières en de problemen om daar goed mee om te gaan aan de basis staan van het lage aantal succesvolle bedrijfsoverdrachten. Falende bedrijfsoverdrachten hebben een aanzienlijk negatieve invloed op de (inter)nationale economie en de persoonlijke financiën van ondernemers. Daarom is het belangrijk om meer kennis en inzicht te verkrijgen in deze problematiek. Bovendien wordt het onderwerp steeds belangrijker, omdat een grote groep babyboomers hun bedrijf te koop (gaan) aanbieden.

De meeste ondernemers dragen hun bedrijf maar één keer over in hun ondernemerscarrière. Ze zijn daarom relatief onbekend met het proces. Doorgaans stellen diverse adviseurs, die betrokken zijn bij het bedrijfsovernameproces, vragen van tastbare aard aan de verkopende ondernemers. Deze vragen gaan over operationele zaken, innovatie, synergie, financiën en juridische kwesties. Niet-tastbare elementen zoals psychologische uitdagingen komen zelden aan bod. Deze studie besteedt juist aandacht aan de niet-tastbare elementen.

Deze studie bouwt voort op de ideeën vanuit financiële gedragsstudies en specifiek op het transactioneel model van stress en coping. De moeilijk bereikbare groep van ondernemers die zich daadwerkelijk in een bedrijfsovernameproces bevindt, wordt onderzocht met meerdere technieken. Door samen te werken met de Nederlandse Kamer van Koophandel en professionals uit het veld is een grote groep respondenten onderzocht door middel van exploratieve casestudies en kwantitatieve methoden.

Deze studie levert een meervoudige bijdrage aan de kennis over niet-tastbare elementen in het bedrijfsovernameproces. Ten eerste wordt er een definitie van psychologische barrières gegeven. Ten tweede worden deze psychologische barrières gedeeltelijk bevestigd vanuit zowel een kwalitatief als kwantitatief perspectief. We onderscheiden de barrières: angst voor leegte; loslaten; keuze tussen kinderen; vertrouwen in de opvolger in combinatie met het onderschatten van het overnameproces en tenslotte het overdragen van leiderschap en een stap terug nemen. Ten derde vinden we dat de stressperceptie die ontstaat door de psychologische barrières verschilt tussen groepen ondernemers die een keer het proces hebben afgesteld en die het definitief hebben afgebroken. Opvallend is dat ondernemers relatief passief omgaan met de psychologische barrières en de gerelateerde stress. Tenslotte vinden we aanwijzingen dat de psychologische barrières invloed hebben op de prijsverwachting van de verkopende ondernemer.

We concluderen dat zowel klassieke economische theorieën en financiële gedragsstudies een bijdrage leveren aan een beter begrip van ondernemers die hun bedrijf verkopen. Toekomstig onderzoek zou alternatieve elementen van financiële gedragsstudies kunnen onderzoeken, zoals heuristiek, emoties, kuddegedrag en framing-technieken. We moedigen zowel academici, adviseurs en ondernemers aan om het fenomeen bedrijfsovername verder te onderzoeken. Ook benadrukken we verder onderzoek naar het wederzijds begrip tussen verkoper en opvolger als voorwaarde voor een succesvol bedrijf nu en in de toekomst.

Financieel-Economische Advisering bij Innovatie

Financieel-Economische Advisering bij Innovatie

Over het lectoraat