Programmastudie Disability Studies

Dit is een afgerond project.

Disability studies bestudeert het leven met een beperking. Hierbij staat centraal de wisselwerking tussen de beperkingen en maatschappelijke participatie. Omdat Disability studies een multidisciplinair studiegebied is, vraagt dit een hogeschoolbreed onderzoeksprogramma. Om die reden zijn er 8 lectoraten betrokken bij dit project.

Alle lectoraten voeren desk research uit en schrijven op basis daarvan een programmanota.

Nieuwe leerlijn ‘Werken met eigen ervaringen’

In lijn met deze programmastudie wordt er bij de Faculteit Maatschappij en Recht gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe leerlijn ‘Werken met eigen ervaringen’. Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht om deze leerlijn onder te brengen bij (één of meerdere) Social Work opleidingen. Deze leerlijn is bestemd voor studenten die zelf of in hun directe omgeving te maken hebben gehad met problemen van psychische of psychiatrische aard. Deze ervaring kunnen zij inzetten, als hulpverlener die in aanraking komt met de GGZ.

Op initiatief van het Lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning is medio 2009 een peiling onder studenten van vijf verschillende sociale opleidingen gehouden. Hieruit bleek dat 38% van de studenten die respons gaven, in aanraking is geweest met de psychiatrie. Voor deze studenten, die hier in een professioneel kader iets mee willen, zou bij uitstek een leerlijn ‘Werken met eigen ervaringen’ daarin kunnen voorzien.

Tevens is de ambitie een duale/deeltijdroute te ontwikkelen, specifiek bestemd voor werkende sociale professionals met ervaringsdeskundigheid. In het voorjaar van 2010 is een ontwikkelgroep in het leven geroepen, bestaande uit docenten, onderzoekers, studenten en experts, om deze twee trajecten in de steigers te zetten.

Meer info over ervaringsdeskundigheid?

Participatie Zorg en Ondersteuning


Over het lectoraat