Preventieve Gezondheidschecks in de wijk

Looptijd: september 2018 - oktober 2021
Betrokken lectoren: dr. Katarina Jerković-Ćosić en dr. Harriet Wittink
Betrokken onderzoekers: Wieke van Boxtel, MSc; dr. Janna Bruijning, dr. Roland van Peppen; Jasmin Pekaric, MFt
Betrokken opleidingen: Instituut Paramedische Studies en Instituut Bewegingsstudies

Doel en doelgroep

Preventieve gezondheidschecks (PGC) in de wijk richt zich op het verbeteren van gezondheid en welzijn van en met burgers door voorzorg en preventie in de samenleving en heeft als doel burgers inzicht te geven in hun gezondheid en ze te stimuleren actief bij te dragen aan het behoud of de verbetering van de eigen gezondheid.

Een PGC kan gezien worden als een laagdrempelige mogelijkheid voor burgers om vrijblijvend en zonder klachten of aanleiding inzicht te krijgen in aspecten van de gezondheid en leefstijl (Krögsbøll et al., 2012). Tijdens een PGC geven studenten bijvoorbeeld algemene voorlichting over leefstijl of voeren een meer persoonlijke gezondheidsscreening met advies op maat uit.

In dit project leren studenten om over de grenzen van het eigen beroep te kijken. Dit vraagt om generieke competenties in het kader van gezondheidsbevordering, communicatie en samenwerken en gezondheidsvaardigheden. Daarom is het tweede doel van dit project om PGC’s duurzaam als interprofessionele onderwijsvorm binnen de curricula van verschillende opleidingen van het Instituut Paramedische Studies te implementeren.

Maatschappelijke relevantie

Enerzijds bieden PGC’s de mogelijkheid voor burgers om vrijblijvend inzicht te krijgen in aspecten van hun gezondheid. Door samen met de burger hierover het gesprek aan te gaan krijgt de burger meer inzicht in de eigen gezondheid. Daarbij stimuleren we de burgers te zelf actief te werken aan hun gezondheid, door passende adviezen te geven.
Anderzijds is het relevant voor studenten om te leren in de samenleving. Hierdoor krijgen studenten meer inzicht in wat er in de samenleving speelt. Omdat preventie goed moet aansluiten bij wat er speelt in een wijk of bij de burgers is het goed om als student te leren hoe je actief een bijdrage kan leveren aan passende preventie in de wijk.

Relevantie voor het onderwijs

Het project is zeer relevant voor het onderwijs van nu en de toekomst. Een doel is om PGC’s als interprofessionele onderwijsvorm in te bedden in de curricula van zorgopleidingen. Hierbij bieden we studenten het volgende:

 • Leren in een rijke leeromgeving in de samenleving, buiten de kaders van de zorgsetting;
 • Interprofessioneel leren gezondheidsvaardigheden te herkennen en een passend advies te formuleren;
 • Leren gezondheidsbevordering interprofessioneel aan te pakken en uit te voeren;
 • Werken aan competentieontwikkeling m.b.t. gezondheidsbevordering, interprofessioneel samenwerken en communicatie.

Consortium/projectpartners

Het project wordt uitgevoerd vanuit het lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg en het Instituut Paramedische Studies. Daarnaast wordt er samengewerkt met het Instituut Bewegingsstudies en het Lectoraat Leefstijl en Gezondheid.

Externe partners die betrokken zijn bij het project zijn:

 • Gemeente Utrecht (verschillende locaties en doelgroepen);
 • Bibliotheek de Tweede Verdieping te Nieuwegein (1 locatie, verschillende doelgroepen).

Momenteel wordt verkend welke externe partners deel willen/kunnen nemen in dit project.

Cofinanciering

Afgelopen jaar is dit project bekostigd middels Experimenteermiddelen 2018 vanuit de HU. Vanaf september 2019 wordt dit project gedurende 2 jaar gefinancierd door middel van de Comenius Senior Fellow beurs met een cofinanciering van het Instituut Paramedische Studies.

Resultaat/producten

De beoogde resultaten zijn als volgt:

 • Burgers inzicht geven in aspecten van hun gezondheid en stimuleren actief te werken aan het behouden of verkrijgen van een gezonde leefstijl;
 • Implementatie PGC’s in huidige curricula van gezondheidszorgopleidingen;
 • Inzichten en onderwijsvormen voor en effectiviteit van interprofessioneel onderwijs over gezondheidsbevordering en gezondheidsvaardigheden;
 • Rijke leeromgeving in de samenleving waar innovatie tot stand komt in samenwerking met regio en burgers;
 • Maatschappelijke betrokkenheid van de onderwijsinstelling in het bevorderen van de gezondheid van lokale bevolking.

Implementatie

Het project streeft naar implementatie van het onderwijs rondom PGC en de PGC’s in de wijk in de curricula van de opleidingen van het Instituut Paramedische Studies. Om dit te bereiken zullen opleidingen in een vroeg stadium worden betrokken in de ontwikkeling en uitwerking van het onderwijs en de PGC’s in de wijk.

Innovaties in de Preventieve Zorg

Spelende basisschoolkinderen op het schoolplein

Over het lectoraat

Leefstijl en Gezondheid

Over het lectoraat