Prevalentie en incidentie van logopedische stoornissen

Looptijd: 2015 - 2016
Project coördinatie: Ingrid Singer
Betrokkenen: Ellen Gerrits, Ingrid Singer, Jenta Sluijmers, Lotte Versteegde, Inge Zoutenbier

Relevantie voor de beroepspraktijk en het onderwijs

Incidentie (het aantal nieuwe gevallen van een ziekte per tijdseenheid, per aantal van de bevolking) en prevalentie (hoeveel mensen uit een gegeven aantal op enig moment aan een ziekte lijden) zijn termen uit de epidemiologie en de gezondheidsstatistiek. Met incidentie en prevalentie kan men in cijfers het ontstaan, de verspreiding en de terugdringing van ziekten omschrijven. Het in kaart brengen van incidentie- en prevalentiegegevens voor logopedische stoornissen is ten eerste nuttig voor de beroepsgroep om inzicht te krijgen in het voorkomen van deze stoornissen. Ook kunnen aanbieders van zorg met incidentie- en prevalentiegegevens rekening houden met het feit hoe vaak een stoornis of ziekte zal voorkomen, en of een stoornis of ziekte zal toenemen of afnemen bij een bepaalde populatie. Voor het plannen van therapieën, de revalidatie en de toewijzing van middelen en voorzieningen, zijn epidemiologische gegevens over de frequentie (en tevens de ernst) van logopedische stoornissen van belang. Meer inzicht in de prevalentie en incidentie kan ook het belang onderstrepen voor meer onderzoek naar - en meer toegang tot - specifieke programma’s die de communicatie en de kwaliteit van leven voor mensen met logopedische stoornissen verbeteren. Informatie over de prevalentie is ten slotte nuttig om risicofactoren te identificeren die een ziekte / stoornis voorspellen of mogelijk veroorzaken.

Doel en doelgroep

Binnen het project wordt literatuur gezocht over prevalentie en incidentie van dyspraxie en dysartrie, stemstoornissen, dysfagie, gehoorstoornissen bij kinderen, gehoorstoornissen bij volwassenen, kinderafasie, autisme spectrum stoornis en eet- en drinkstoornissen. De gevonden resultaten zullen worden geanalyseerd waarna een uitspraak zal worden gedaan over het aanwijzen van één cijfer of percentage voor incidentie en prevalentie per stoornis. Ook zullen experts worden geraadpleegd voor eventuele ontbrekende bronnen.

Resultaat en producten

Dit onderzoek sluit aan bij het rapport van Antoinette Duijf die de prevalentie en incidentie beschreef van taalontwikkelingsstoornissen en afasie voor haar stage bij het Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie in de master Logopediewetenschap.

Al eerder (in 2011) heeft Annemarie Oskam een inventarisatie gemaakt van de prevalentie en incidentie van vier logopedische stoornissen, namelijk: schisis, stotteren, broddelen en dyslexie. Op het vakinhoudelijke deel van de website van de NVLF staan deze resultaten beschreven in het dossier “prevalentie”. Hierin zijn de verschillende prevalentie- en incidentiegegevens geïnventariseerd en deze worden opgesomd in de rapportage (Oskam et al. 2011).

De resultaten van het huidige onderzoek naar de prevalentie en incidentie van dyspraxie en dysartrie, stemstoornissen, dysfagie, gehoorstoornissen bij kinderen, gehoorstoornissen bij volwassenen, kinderafasie, autisme spectrum stoornis en eet- en drinkstoornissen zijn gepubliceerd door de NVLF en kunt u hier vinden.

Implementatie

De opdrachtgever NVLF schrijft op haar website: “Mede door de toenemende bezuinigingen wordt de NVLF steeds vaker gevraagd om inzicht te geven in de prevalentie en incidentie van alle voorkomende logopedische stoornissen”. De gevonden prevalentiecijfers worden door de NVLF gedeeld met de beroepsgroep.

Projectpartners

NVLF, UU

Cofinanciering

Het onderzoek wordt gefinancierd door de NVLF.