Pilot Taalbeleid Onderwijsachterstanden

Dit is een afgerond project

Taalpilots

De hoofddoelstelling van de Taalpilots Onderwijsachterstanden is scholen in staat te stellen een extra impuls te geven aan de uitvoering van taalbeleid binnen de school om taalachterstanden van leerlingen te bestrijden. Er doen ongeveer 350 scholen aan de Taalpilots Onderwijsachterstanden mee, die zijn ondergebracht in 28 pilots. De deelnemende scholen krijgen drie schooljaren de tijd om te werken aan verbetering van de prestaties van hun leerlingen op het gebied van taal- en/of lezen.

De voorliggende rapportage vormt een tussenbalans over het schooljaar 2007-2008, het eerste projectjaar. De bedoeling van deze tussenbalans is tweeledig. Het eerste doel is te rapporteren hoe het op de Taalpilotscholen in het projectjaar 2007-2008 met de taalachterstand van de leerlingen gesteld is. Het tweede doel van deze tussenbalans is het leveren van een bijdrage aan deze impuls door de vraag te beantwoorden of en op welke wijze aanscherping van het taalbeleid zoals aangetroffen op de betreffende scholen en op bestuursniveau mogelijk is. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is op basis van een literatuuronderzoek in kaart gebracht wat goed taalbeleid is en wat je moet weten om goed taalbeleid te kunnen voeren. Vervolgens is beschreven wat de kwaliteit van het gevoerde taalbeleid is op de betreffende scholen en op bestuursniveau, op basis van bij de scholen verzamelde informatie en waar aangrijpingspunten voor verbetering liggen. Dit resulteert in een overzicht van do’s en dont’s voor leerkrachten, schoolleiding en schoolbesturen.

Houtveen, A.A.M., Velde, V. van der, Brokamp, S.K. & Spaans, G.A. (2009). Goed taalbeleid is het halve werk. Rapportage Taalbeleid Onderwijsachterstanden over het schooljaar 2007-2008. Utrecht: Universiteit Utrecht. ISBN: 90-814222-1-5

Houtveen, A.A.M. & Van der Velde, V. Ontwikkeling in Taalbeleid. Rapportage Taalbeleid Onderwijsachterstanden over het schooljaar 2008-2009. Utrecht: Universiteit Utrecht. ISBN: 978-90-71909-03-0

De twee rapportages zijn te bestellen via taalpilot.fe@hu.nl.