Peiling van de kennisbehoefte bij JGZ-professionals omtrent taalachterstand en toeleiding naar VVE

Looptijd: dit project is afgerond in september 2014
Betrokkenen: Jeanet Smilde

Relevantie voor de beroepspraktijk en het onderwijs

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor zeer jonge kinderen met een taalachterstand. Artsen en verpleegkundigen in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) hebben een essentiële rol in het signaleren van taalachterstanden en de doorverwijzing naar VVE.

Doel en doelgroep

Inzicht in de huidige kennis(behoefte) en werkwijze van artsen en verpleegkundigen in de Jeugdgezondheidszorg is nodig, opdat specifieke bijscholing en lokale protocollen kunnen leiden tot optimalisering van de toeleiding tot VVE.

Resultaat en producten

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn:

Kennis over taalontwikkeling

 • De basiskennis omtrent meertaligheid is aanwezig bij de meerderheid van de respondenten.
 • Kennis over de normale taalverwerving en taalontwikkelingsstoornissen kan in de regio’s worden versterkt.
 • Vóór het invullen van de vragenlijst schatten medewerkers de eigen kennis hoger in dan ná het invullen.

Screening taalontwikkeling

 • Het Van Wiechen-onderzoek en SNEL zijn bij een (ruime) meerderheid bekend. 
 • De Werkinstructie JGZ / VVE is bij 60% van de respondenten bekend. 
 • Medewerkers hebben behoefte om een GGD-logopedist te kunnen raadplegen bij vragen.

Verwijzing VVE

 • In sommige regio´s is behoefte aan meer duidelijkheid over vervolgstappen bij niet-pluisscores
 • In sommige regio’s worden scores op screeningsinstrumenten wel standaard in dossiers genoteerd, bij andere niet.
 • De doelgroep van de VVE, criteria voor verwijzing naar de VVE en mogelijkheden voor taaldiagnostiek zouden extra bekendheid mogen krijgen. 
 • Het toeleidingsformulier Verwijzing VVE PSZ/KDV kan vaker als hulpmiddel ingezet kunnen worden.

Advisering ouders

 • In alle regio´s is een ruime meerderheid op de hoogte van een aantal goede taaladviezen. 
 • Het gebruik van GGD informatiefolders is beperkt in de verschillende regio’s.

Scholingsbehoefte

• In alle regio’s geven de medewerkers aan behoefte te hebben aan bijscholing en aan extra ondersteuning bij taalscreening.

Implementatie

Op basis van de resultaten van het project wordt scholing ontwikkeld voor artsen en verpleegkundigen in de Jeugdgezondheidszorg. Middels aanpassing van de protocollen wordt de toeleiding tot de VVE geoptimaliseerd.

Projectpartners

Gemeente Alphen aan de Rijn (opdrachtgever), GGD Hollands Midden, TNO Leiden, Hogeschool Utrecht

Cofinanciering

Cofinanciering voor het project is verkregen via de AWPG NZH en AWPG Jeugd.

Projectgroep

Jeanet Smilde MSc – onderzoeksassistent, Hogeschool Utrecht
Fieke Bregman – staflogopedist GGD Hollands Midden (regio Gouda)
Marjolijn van Ommeren – staflogopedist GGD Hollands Midden (regio Leiden)
dr. Caren Lanting – senior onderzoeker, TNO, Leiden
prof. dr. Ellen Gerrits – lector logopedie, Hogeschool Utrecht

Links

  

 

 Logo AWPG     Logo samen voor de jeugd academische werkplaats publieke gezondheid jeugd noordelijk zuid holland     Logo GGD Hollands Midden     Hu logo     TNO innovation for live

Logopedie: Participatie door Communicatie

Logopedie

Over het lectoraat