Participatief Ontwerpen voor KinderOncologie (POKO)

poko_bouwsteenLooptijd

fase 2: sept 2015 – eind 2016

Doel en doelgroep

Om de kans op overleven en kwaliteit van leven te verhogen, is het essentieel dat kinderen met kanker adequaat blijven eten en bewegen gedurende behandeling Dit is bij de meeste kinderen echter problematisch: er treedt onder- of overvoeding op, de vetmassa neemt toe en de spiermassa juist af Het ontbreekt beroepsprofessionals aan gevalideerde interventies gericht op het stimuleren van adequaat eet- en beweeggedrag, omdat vrijwel al het bestaande onderzoek gericht is op primaire behandelmethoden als chemo- en radiotherapie. Doel van dit project is het ontwerpen van dergelijke interventies volgens een participatieve ontwerpaanpak. In deze aanpak werken ontwerpers en de doelgroep samen via creatieve en visuele technieken zoals dagboek-methoden en foto-opdrachten. Hierdoor kunnen alle betrokkenen communiceren over het onderwerp, niet gehinderd door emoties of barrières voortkomend uit jargon en/of discipline.

Relevantie voor de beroepspraktijk/ maatschappelijke relevantie

Ontwerpers binnen de creatieve industrie hebben de kennis en vaardigheden voor het ontwerpen van nieuwe technologie voor de zorg. Wanneer het gaat om complexe aandoeningen ontbreekt het hen echter vaak aan ingang tot de juiste instanties en methoden om met betrokkenen samen te innoveren. Derhalve bestaat in de creatieve industrie grote behoefte aan een werkvorm/ consortium waarbinnen dit kan.

De zeven kinderoncologische centra in Nederland kampen met de vraag hoe zij de patiënten structureel gezond kunnen laten blijven eten en bewegen. Dr. Wim Tissing van het Beatrix Kinderziekenhuis (afdeling Kinderoncologie) houdt zich expliciet bezig met dit thema. Door het POKO-project zijn conceptinterventies ontworpen waardoor de zorgverleners “eindelijk” aanknopingspunten hebben voor het veranderen van het eet- en beweeggedrag van de kinderen met kanker.

Relevantie voor het onderwijs

Het project is actief ingebed in het onderwijs. 27 studenten van drie verschillende faculteiten (Gezondheidszorg, Communicatie en Journalistiek, Natuur en Techniek) zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van de prototypes. De studenten werkten individueel of in (multi-disciplinair) groepsverband aan een van de vier ontwerprichtingen, in het kader van minor, projectonderwijs of afstuderen. Daarnaast is de opgedane kennis over zowel de doelgroep als over het ontwerpproces in het onderwijs gevloeid tijdens colleges en workshops.

Consortium/projectpartners

 • Hogeschool Utrecht, Lectoraat Co-design
 • Hogeschool Utrecht, Centre of Expertise Creatieve Industrie
 • Sparckl
 • Panton
 • 4Building
 • La Senzo
 • Rhinofly
 • Beatrix Kinderziekenhuis, Universitair Medisch Centrum Groningen

Resultaat/producten

 • Vier conceptinterventies gericht op adequaat eet- en beweeggedrag van kinderen met kanker ;
 • Ontwerptoolkit die informatie, inspiratie en empathie biedt wat betreft voeding en beweging van kinderen met kanker.
 • Poko als goed voorbeeld van ‘When co-design works’, opgenomen in PROUD Travel Guide.

Implementatie

Fase 1 van het project is in juni 2014 afgesloten. In fase 2 (gestart najaar 2014 tot eind 2016) gaat de afdeling Kinderoncologie van het Beatrix Kinderziekenhuis van het Universitair Medisch Centrum Groningen de meest kansrijke interventies selecteren en testen. De conceptinterventies worden verder doorontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd. In dit vervolgtraject zijn naast het bestaande consortium partijen betrokken als Nutricia Medical Advanced Nutrition, TU Delft, Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker en het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie.