PRO-model

Doel en doelgroep

De Hanzehogeschool Groningen had in 2016 belangstelling voor een hulpmiddel voor onderzoekers om de communicatie tussen onderzoekers onderling, kenniscentra en de praktijk te bevorderen. Een dergelijk hulpmiddel zou ook kunnen ondersteunen bij het inzichtelijk maken en daarmee verhogen van de praktische relevantie en methodische grondigheid van onderzoek, het bevorderen van de samenwerking tussen kenniscentra en om aansluiting bij de praktijk te stimuleren. Hierbij werd in eerste instantie gedacht aan de methodiek Technology Readiness Levels (TRL). Deze TRL-methodiek wordt door subsidieverstrekkers in het technologische domein gebruikt om de fases van onderzoek weer te geven. De Hanzehogeschool heeft het lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek van Hogeschool Utrecht gevraagd om te onderzoeken of TRL geschikt zou kunnen worden gemaakt voor alle onderzoeksdomeinen van de hogeschool. 

Consortium/projectpartners

Het onderzoek is gedaan in opdracht van de Hanzehogeschool Groningen.

Op basis van een literatuuronderzoek, focusgroepinterviews en een pilotstudie is op basis van de TRL-methodiek een nieuw model ontwikkelt: het PRaktijkgereedheid van Onderzoek-model oftewel: het PRO-model. Het PRO-model is een hulpmiddel om het gesprek te voeren over hoe gereed een onderzoek is voor de praktijk. Een hulpmiddel waarmee onderzoekers uit de volledig breedte van het praktijkgericht onderzoek kunnen laten zien wat het startpunt is van een onderzoek, in hoeverre het onderzoek de vraag van de praktijk beantwoordt en welke route de onderzoeker neemt om de vraag te kunnen beantwoorden.

Het PRO-model heeft verschillende functies. Onderzoekers in het hbo kunnen met behulp van het PRO-model aangeven: 

  • welke onderzoeksdoelen en daaraan gekoppelde activiteiten zij in hun onderzoek opnemen;
  • welke activiteiten zij overlaten aan andere partijen zoals universitaire onderzoekers, commerciële aanbieders en mensen uit de beroepspraktijk;
  • in welke volgorde ze de doelen willen realiseren en dus welke route ze kiezen in hun onderzoek.

PRO-model is op te vragen bij het lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek.