Op zoek naar het gewone leven

De lectoraten Regie van Veiligheid en Werken in Justitieel Kader van Hogeschool Utrecht (HU) leveren via onderzoek een bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuwe aanpak in de gesloten jeugdzorg: Trajectzorg. Belangrijke vraag daarbij is: hoe moet je jongeren, die verblijven in de gesloten instelling van JeugdzorgPlus, begeleiden terug naar het gewone leven? Het onderzoek gaat twee jaar duren en is mogelijk dankzij een subsidie van Raak-Publiek.

In JeugdzorgPlus-instellingen verblijven jongeren in een crisissituatie die een gevaar vormen voor zichzelf of voor de maatschappij. Bij Trajectzorg staat de eigen hulpbehoefte van de jongeren en hun ouders centraal vanaf de start van het traject. In een gezamenlijk overleg wordt een plan gemaakt voor de gehele periode: van de gesloten plaatsing tot en met het bereiken van een geschikte vervolgbestemming (thuis, zelfstandig of in gespecialiseerde instelling). Heel belangrijk: één coördinator voert de regie tijdens het hele traject, zowel tijdens de gesloten plaatsing als ook daarna. Het doel is om zo versnippering van zorg te voorkomen, en de jongeren sneller en duurzamer te helpen bij hun zoektocht naar het gewone leven.

Overgangsmomenten

Het onderzoeksteam, dat zal bestaan uit docentonderzoekers en 4e jaars studenten van de opleidingen van de Faculteit Maatschappij & Recht van de HU, kijkt hoe de continuïteit in de geleverde zorg aan deze jongeren verbeterd kan worden. Tijdens het hele traject is er veel aandacht voor de overgangsmomenten, zoals de overgang van de gesloten instelling naar een vervolgverblijf. Want juist bij die wendingen gaat het vaak fout in de begeleiding van de jongeren.

Beter aansluiten op hulpvraag

Een tweede centrale onderzoeksvraag gaat over hoe de hulpverleners beter kunnen aansluiten op eigen hulpvraag van de jongeren. Geen eenvoudige opgave, want ook de jongeren zelf weten vaak niet waarbij ze hulp nodig hebben.

De onderzoekers verzamelen gegevens via interviews, observaties, dossier- en bestandsanalyse, en beschrijven aan de hand daarvan de stand van zaken rond Trajectzorg. Deze procesevaluatie vormt daarna het uitgangspunt voor gesprekken met mensen in het werkveld, om zodoende een volgende stap te zetten in de ontwikkeling van deze nieuwe manier van werken.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de jeugdzorgPlus-instelling Lindenhorst/Almata, en met andere regionale zorgvoorzieningen die zijn aangesloten bij de pilot rond Trajectzorg. Dit zijn Zandbergen, Lijn 5, Intermezzo, V.S.O de Sprong en Bureau Jeugdzorg.

Meer informatie

De kennisbank www.continuiteitinjeugdzorg.hu.nl is een eindproduct van dit project.