Op weg naar een raamwerk van verpleegkundige competenties voor de inzet van eHealth

Looptijd: september 2013 – september 2014
Projectleiding: Prof. Dr. H.S.M. (Helianthe) Kort
Projectcoördinatie: C.T.M. (Thijs) van Houwelingen RN MSc
Participerende afstudeerstudent Master Verplegingswetenschappen: A.H. (Anne) Moerman RN

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

De gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen; het aantal ouderen en chronisch zieken neemt de komende jaren toe terwijl het aantal beschikbare zorgverleners afneemt. eHealth – de inzet van ICT ter bevordering van de gezondheid van een patiënt – wordt gezien als mogelijke oplossing. Het nieuw beroepsprofiel voor verpleegkundigen verwacht van verpleegkundigen dat zij in 2020 op de hoogte zijn van de nieuwste innovaties op het gebied van ICT en deze kunnen inzetten. Om dit te kunnen doen zal er nieuw onderwijs ontwikkeld moeten worden en is het van belang te weten welke kennis, houding en vaardigheden verpleegkundigen nodig hebben voor het optimaal inzetten van eHealth-technologie in hun werk. Meer hierover is te lezen in het artikel ‘Verpleegkundigen opleiden voor het verlenen van zorg op afstand’ (van Houwelingen, & Kort, 2013). Het project sluit tevens aan bij het rapport dat is uitgebracht door de Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen. Deze commissie heeft de minister van VWS geadviseerd onderwijs te laten aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen in de zorg, bijvoorbeeld op het gebied van ICT.

Doel en doelgroep

Het huidige project is onderdeel van het promotieonderzoek ‘Educational preparation of nurses using technology as a way to provide healthcare remotely’. Aan het project nemen verschillende disciplines deel: docenten van de bacheloropleiding verpleegkunde, verpleegkundigen die reeds werken met eHealth, cliënten die gebruik maken van eHealth, en technologieproviders (zie projectpartners). Het doel van het onderzoek is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van adequaat eHealth-onderwijs voor verpleegkundigen, een voorwaarde voor brede implementatie.

Resultaat/producten

Het project resulteert in een omschrijving van 14 verpleegkundige beroepstaken (entrustable professional activities) waarbij eHealth-technologie kan worden ingezet. Per beroepstaak is consensus bereikt over de vraag welke kennis, houding en vaardigheden vereist zijn om deze beroepstaak zelfstandig en professioneel uit te kunnen voeren.

Implementatie

De bacheloropleiding Verpleegkunde Hogeschool Utrecht is actief bezig met de invoering van eHealth-onderwijs. De resultaten van dit onderzoeksproject worden hiervoor gebruikt en geïmplementeerd binnen het curriculum van de bacheloropleiding Verpleegkunde Hogeschool Utrecht. Tevens kunnen de resultaten van dit onderzoek, na publicatie, door andere (hoge)scholen worden gebruikt voor de ontwikkeling van eHealth-onderwijs.

Projectpartners

Organisaties die deelnemen in het expertpanel

Hogescholen

 • Haagse Hogeschool
 • Hanze - Groningen
 • Hogeschool Rotterdam
 • Hogeschool Utrecht
 • Hogeschool Zuyd
 • Windesheim

Zorgorganisaties

 • Beweging 3.0
 • Careyn - Utrecht
 • Evean - Noord-Holland
 • Sensire
 • Thebe
 • Vierstroom
 • Zorgcentrale
 • Zuidzorg

Providers

 • Focuscura 
 • Mextal 
 • Curit 
 • Sananet 
 • Verklizan 
 • Boomerweb 

Contact

thijs.vanhouwelingen@hu.nl

Technologie voor Zorginnovaties

Over het lectoraat