Ontwikkeling van nieuwe vormen van integraal wijkgericht werken

Dit project is afgerond.

Het onderzoek ‘Ontwikkeling van nieuwe vormen van integraal wijkgericht werken’ richt zich op nieuwe vormen van integraal wijkgericht werken. In verschillende gemeenten in de provincie Utrecht wordt daarmee al enkele jaren geëxperimenteerd. Zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten werken aan de omslag die is bedoeld om de dienstverlening zo te organiseren, dat er meer gebruik wordt gemaakt van de (eigen) kracht van burgers. De initiatieven zijn er ook op gericht om de dienstverlening minder versnipperd en dichter bij de burgers te organiseren. Dit moet gebeuren door nabije (herkenbare) professionals, waar mogelijk in samenhang met informele dienstverlening en andere burgerinitiatieven.

Doelstelling

De fundamentele vraag  is of de gekozen vormen van integraal wijkgericht werken het passende antwoord zijn op bovenstaand uitgangspunten. Is deze nieuwe vorm van werken te beschouwen als een belangrijke stap naar een fundamenteel andere manier van werken en organiseren binnen de sociale sector? Reduceert een dergelijke werkwijze de lokale complexiteit en de bestaande verkokering of is het een manier om oude praktijken en de bestaande organisaties in stand te houden? Via een vergelijkend onderzoek (tussen verschillende gemeenten en organisaties) naar diverse vormen van integraal wijkgericht werken, levert dit onderzoek een bijdrage aan:

  1. kennisontwikkeling over nieuwe vormen van integraal wijkgericht werken voor kwetsbare/sociaal geïsoleerde burgers;
  2. een beeld krijgen over wat bepalende en werkzame factoren zijn;
  3. ondersteuning en ontwikkeling van integraal wijkgericht werken in de uitvoeringspraktijk;
  4. vernieuwing van het bacheloronderwijs van hogescholen.

Bij dit project zal in diverse gemeenten in de provincie Utrecht (o.a. Wijk bij Duurstede, Zeist, Utrecht en mogelijk Nieuwegein) onderzoek worden gedaan naar deze nieuwe ondersteuningsstructuren en bovendien een bijdrage worden geleverd aan het verder ontwikkelen van nieuwe werkwijzen. Ook wordt onderzoek gedaan naar het maatschappelijke rendement van de gebiedsteams: is de ondersteuning beter afgestemd? Wordt er meer gewerkt vanuit de kracht van mensen en hun netwerk en wordt er minder een beroep gedaan op specialistische hulp?

Dit heeft geleid tot onderstaande hoofdvraag en deelvragen.

Hoofdvraag

Wat zijn kenmerken en effecten van multi/interdisciplinair werken in gebiedsgerichte teams?

Deelvragen

  • Wat wordt verstaan onder ‘integraal werken’? Welke uitgangspunten binnen de lokale context zijn leidend bij de ontwikkeling richting integraal wijkgericht werken en de vorming van wijkteams?
  • Welke generieke en specifieke kwaliteiten worden verlangd binnen integrale wijkteams volgens verschillende groepen betrokkenen (uitvoerende professionals, teamleiders, beleidsambtenaren, burgers en andere organisaties)?
  • Op welke wijze sluiten integrale wijkteams aan op bestaande informele verbanden en initiatieven?
  • Hoe verhouden integrale wijkteams zich tot andere vormen van professionele lokale dienstverlening?
  • Welke kennis- en sturingsvraagstukken doen zich voor binnen integrale wijkteams?

Resultaten fase 1

Via literatuuronderzoek en een oriëntatie op de beleidscontext hebben de onderzoekers in een voortgangsrapportage in beeld gebracht welke uitgangspunten - binnen de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Wijk bij Duurstede en Zeist - leidend zijn bij de ontwikkeling richting (meer) integraal wijkgericht werken. Welke opdrachten worden geformuleerd voor de teams, die binnen de vier gemeenten actief zijn? En welke vragen en dilemma’s komen deze teams in de praktijk tegen? Daarbij zijn ze ook gefocust op de gevolgen voor bestaande organisaties, op hun huidige teams van professionals en op de positie en kwaliteiten van individuele professionals.

Meer lezen? Lees de pdf van de voortgangsrapportage.

Participatie Zorg en Ondersteuning


Over het lectoraat