Ontwikkeling instrument voor aanpak werkdruk

Dit is een afgerond project.

Onder leiding van Ben Fruytier, lector Organiseren van Verandering in het publieke domein, ontwikkelen docenten van de opleiding Human Resource Management van Hogeschool Utrecht (HU) en twee HRM-adviseurs van de HU een werkdrukinstrument voor hogescholen. Dit gebeurt in samenwerking met Hanzehogeschool Groningen. Met dit zogeheten WEHBO-instrument worden de stressrisico’s in het hoger onderwijs voor het onderwijzend en ondersteunend personeel geïnventariseerd en wordt gekeken naar oplossingsrichtingen. De uitkomsten hiervan dienen als ondersteuning van en aanvulling op de verschillende initiatieven die op de hogescholen reeds zijn genomen.

Toename werkstress

Het instrument sluit inhoudelijk aan op het eerder gehouden werkbelevingsonderzoek van HU (Van de Grift 2010). Uit dit onderzoek bleek dat de werkstress op Hogeschool Utrecht in vergelijking met 2007 licht is toegenomen. Er is een aanhoudend hoge score op de stressoren ‘werkdruk’, ‘emotionele belasting’ en ‘verstoring van de werk-thuis balans’. Aangenomen wordt dat de hoogte van deze scores weinig zullen afwijken bij andere (grote) Hogescholen in Nederland.

Pilots

Een hoge werkdruk is een forse risicofactor. Om te voorkomen dat werkstress op den duur een écht probleem gaat worden, moet het risico van een hoge werkdruk worden ingedamd. Vandaar de inzet van het WEHBO-instrument, dat wordt ontwikkeld en getoetst in pilots bij twee faculteiten van Hogeschool Utrecht en twee van Hanzehogeschool Groningen. Bij de HU zijn dit de faculteiten Educatie (Seminarium van Orthopedagogiek)  en Natuur en Techniek (Life Sciences & Chemistry).

Binnen elke pilotgroep worden vier teams onderzocht: docenten, onderwijscoördinatoren, management en ondersteunend personeel. Voor de laatste groep wordt apart gekeken naar beleidsmatige en uitvoerende ondersteunende functies.

Het instrument in de praktijk

Medewerkers brengen in kleine groepen aan de hand van een gedetailleerde takenlijst en probleeminventarisatie zelf hun eigen werksituatie in beeld en benoemen de specifieke risicofactoren voor werkstress/overbelasting. In de groepsbijeenkomsten komen mogelijke oplossingen boven tafel, die verwerkt worden in het advies. Uit eerdere ervaringen met soortgelijke instrumenten in het bedrijfsleven (WEBA-instrument) en het basis- en voortgezet onderwijs (WEBO-instrument) bleek dat deze aanpak op zichzelf al een risicobeperkend effect heeft. De resultaten worden voor de zomervakantie van 2011 verwacht.

Organiseren van Verandering in het publieke domein

Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties

Over het lectoraat