Ontwikkeling Kennisagenda Verpleging en Verzorging: routeplanner en uitwerking voor de wijkverpleging

Looptijd: 9 maanden, start 1 december 2017
Status (lopend of afgerond): lopend
Kenniscentrum: Gezond en Duurzaam Leven
Lectoraat: Chronisch Zieken
Betrokken lector: Nienke Bleijenberg
Betrokken onderzoekers: Nienke Bleijenberg, Marjan Hoeijmakers, Lia van Straalen, Marieke Schuurmans
URL website project: https://www.hu.nl/overdehu/nieuws/HU-lector-ontwikkelt-kennisagenda-wijkverpleging-met-beroepsgroep

Projectbeschrijving:

Doel en doelgroep:
Doel: Het ontwikkelen van een breed gedragen algemeen kader kennisagenda verpleging en verzorging met een uitwerking voor de wijkverpleging. De methode van ontwikkeling wordt tevens geevalueerd.
Doelgroep: verpleegkundigen en verzorgenden, in het bijzonder wijkverpleegkundigen en verzorgenden.

Verpleegkundigen en verzorgenden spelen in allerlei sectoren een belangrijke rol in de zorgverlening aan burgers, cliënten en patiënten. Door demografische en maatschappelijke ontwikkelingen verandert de zorgvraag. In lijn hiermee veranderen de rol, verantwoordelijkheden en werkzaamheden van verpleegkundigen en verzorgenden. Om toekomstbestendige verpleegkundige zorg te bieden is het noodzakelijk dat verpleegkundigen en verzorgenden niet alleen proactief anticiperen op de veranderende zorgvraag, maar bovendien doelmatige en effectieve zorg leveren. Een breed gedragen samenhangende V&V kennisagenda draagt bij aan duurzame kennisontwikkeling waardoor de kwaliteit en effectiviteit van de verpleegkundige zorg verbeterd kan worden. Door inzicht te krijgen in het handelen van verpleegkundigen en verzorgenden kan er zinnige en zuinige zorg geleverd worden, gebaseerd op evidence. Op dit moment ontbreekt een kennisagenda.

De kennisagenda Verpleging en Verzorging (V&V) biedt een overzicht van de kennislacunes op het gebied van verpleging en verzorging. De kennisagenda is richtinggevend voor het werk van het Wetenschappelijk College Verpleegkunde in oprichting en dient als basis voor nieuwe ZonMw programmering op dit gebied. Deze agenda komt tot stand volgens een transparante methodiek waarin nauw wordt samengewerkt met een groot aantal experts en stakeholders in het veld zoals burgers (cliënten/ patiëntenorganisaties), zorgprofessionals, medewerkers werkzaam in beleid, overheid, onderwijs, onderzoekers, financiers en verzekeraars.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie:
De kennisagenda draagt bij aan het versterken van de kennisinfrastructuur en professionalisering van de V&V beroepsgroep. Gezien de maatschappelijke urgentie en grote veranderingen in de wijkverpleging heeft ZonMw gekozen om dit thema als eerste verder uit te werken in een concrete kennisagenda. Deze kennis dient bij te dragen aan voldoende, doelmatige en duurzame wijkverpleging van hoge kwaliteit, aansluitend bij de vraag van de cliënten en naasten en de ontwikkelingen in de samenleving. De methodiek voor de uitwerking van de kennisagenda wijkverpleging wordt geëvalueerd; lessons learned en aanbevelingen worden meegenomen in het eindverslag.

Consortium/projectpartners:
Om tot een breed gedragen kennisagenda te komen wordt intensief samengewerkt met de betrokken stakeholders zoals: wijkverpleegkundigen en verzorgenden, V&VN, Patiëntenfederatie Nederland, Actiz, BTN, ZN, MBO, HBO, NWG, NHG, NVZ, VNG etc.

Cofinanciering:
dit project wordt uitgevoerd op uitnodiging en financiering van ZonMw

Resultaat/producten:
Een rapport met de kennisvragen voor het gebied wijkverpleging

Implementatie:
De kennisagenda dient als input voor onderzoeksprogrammering voor o.a. ZonMw, SIA.