Ontwikkelen e-learning Informele Zorg rond mensen met een verstandelijke beperking

Looptijd: 2016-2019
Betrokken lectoraat: Lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning
Betrokken lector: Jean Pierre Wilken
Betrokken onderzoekers: Ellen Witteveen, Sascha van Gijzel, Amanda Siteur
Betrokken opleidingen: Social Work
Betrokken beroepsorganisatie en co-financier: Abrona, Maarten Hazeleger, Anouk Wijnenga, Ronald van ter Beek

Doelgroep

Professionals en aankomende professionals die werken in de (L)VB sector (klinisch, ambulant) en die samenwerken met informele zorgers van de clienten.


Illustraties bij de e-learning Informele Zorg rond mensen met een (L)VB. @Moniek Moreliise

Opzet en doel van het project

In 2015 is een competentieprofiel Informele Zorg ontwikkeld door onderzoekers en docenten van de HU en een groep professionals in het kader van de Wmo werkplaats. Het competentieprofiel werd opgesteld voor informele zorg rond meerdere diagnose groepen maar bleek niet voldoende aan te sluiten bij de groep mensen met (l)VB. Hierdoor is contact gezocht met een manager en een ambulant medewerker van Abrona die eerder in de ontwikkelwerkplaats een actieve rol hadden. De vraagstelling werd als volgt geformuleerd: Het Kenniscentrum Sociale innovatie wil i.s.m. Abrona een profiel rond informele zorg ontwikkelen voor professionals die werken met mensen met een (licht) verstandelijke beperking  en hun netwerk. 

Gezamenlijk werd besloten om de vraagstelling uit te breiden naar een training cq een deskundigheidsbevordering en om aan de volgende doelen te werken:

Doel 1: het ontwikkelen van een Professioneel Profiel Informele Zorg rond (L)VB
Doel 2: het ontwikkelen van een e-learning en een programma deskundigheidsbevordering waarin kennis en vaardigheden uit het profiel worden overgedragen
Doel 3: het trainen van Abrona  professionals in het verzorgen van deskundigheidsbevordering van collega’s (train de trainer).

Inmiddels, na 1,5 jaar, is een voorlopige module op basis van het vastgestelde competentieprofiel vastgesteld. Medewerkers van Abrona hebben een actieve rol gespeeld in het selecteren van de onderwerpen, het uitwerken van de teksten en het aanscherpen vanuit de praktijk in de SLZ, de GLZ en de MO. Vraag nu is hoe deze kennis verder en naar buiten gebracht kan worden? In deze wordt bedoeld ‘buiten de ontwikkelgroep’, dus ook binnen Abrona.

Van beleid naar praktijk?

Hoe kan het beleid zoals hierboven beschreven, vertaald worden naar de beroepspraktijk en de daarvoor benodigde beroepscompetenties? De afgelopen jaren is door diverse (onderzoek)organisaties, beroepsverenigingen en opleidingen gewerkt aan een vernieuwd taak- en competentieprofiel ‘Sociale professionals’. Dit heeft alles te maken met de transformatie van zorg en welzijn. De bestaande profielen waren sterk geënt op het idee dat de professional de zorg voor de cliënt in beheer had, terwijl we in het licht van de transformaties voor de sociale professionals juist een belangrijke taak zien weggelegd voor de samenwerking met informele zorgers. In de nieuw ontwikkelde profielen zien we een sterke nadruk op een contextuele benadering. Bij mensen met (L)VB vraagt het van de professional tevens bijzondere kennis vanwege de zichtbare én onzichtbare gevolgen van de beperking en de gevolgen ervan voor de centrale mantelzorger en de directe omgeving.

Illustraties bij de e-learning Informele Zorg rond mensen met een (L)VB. @Moniek Moreliise

Relevantie voor het onderwijs

De e-learning wordt momenteel uitgewerkt met opdrachten op mbo en op hbo niveau. Daarnaast zijn tal van lijsten waaruit informatie geput kan worden zoals een literatuurverkenning, een literatuurlijst, een videolijst, een lijst met tools, een lijst met verklaringen van begrippen. Er zijn instructiefilms en er is een warming up.

Op dit moment loopt er een pilot onder professionals van Abrona op basis waarvan de e-learning wordt bijgesteld. Tegelijkertijd worden professionals van Abrona opgeleid om de e-learning te gebruiken bij trainingen intern en t.z.t. extern.