Ontketen de zorg, Breed Inzetbare Professional (BIP)

Looptijd: Januari 2018 – december 2019

In 2017 is vanuit de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) in samenwerking met Stichting Halt en Leerplicht in Haarlem een project ontwikkeld voor een nieuwe werkwijze rondom schoolverzuim, genaamd: “Ontketen de zorg, Breed Inzetbare Professional (BIP)”. Binnen dit project zal geëxperimenteerd worden met meer uitwisseling van kennis in de justitiële keten. Elke professional in de ketensamenwerking bezit kennis en vaardigheden op een bepaald vakgebied.

Het project kent twee primaire doelen: 1) het verbreden van de professionaliteit - en daarmee de duurzame inzetbaarheid en (functie)tevredenheid - van medewerkers uit de drie ketenpartners die aan dit project meewerken, om hiermee 2) kinderen sneller en beter aan passend(e) zorg of onderwijs te helpen. De opleiding van de medewerkers tot breed inzetbare professionals die samenwerken in een interdisciplinair team, is tevens een experiment voor een meer flexibele organisatie van het werk binnen de keten of tussen de ketenpartners.

Het doel van dit onderzoek is om de doeltreffendheid van de werkwijze met de BIP te verkennen en de tevredenheid van deze nieuwe werkwijze te meten bij zowel de deelnemende professionals als hun cliënten (de school verzuimende kinderen). Hiermee is dit onderzoek deels beschrijvend (in kaart brengend van de ervaringen gedurende het project) en deels evaluatief (is dit een effectieve werkwijze?) van aard. Hiertoe zullen op drie momenten (start, midden en einde experiment) semi-gestructureerde interviews en korte vragenlijsten worden afgenomen bij de deelnemende professionals en bij een aantal cliënten. Ook de doorstroomtijden zullen meegenomen worden als additionele data om na te gaan of dat de kinderen daadwerkelijk sneller geholpen zijn door dit team van BIP in de regio Haarlem.

Organiseren van Verandering in het publieke domein

Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties

Over het lectoraat

Werken in Justitieel Kader

Werken in Justitieel Kader

Over het lectoraat