Onderzoeks(ver)richtingen in de praktijk van de mbo-docent

Looptijd: 01/10/2017 tot 01/10/2020 (gesubsidieerd door NRO)

Initiatieven om onderzoekende houding mbo-docenten te versterken

Het doel van dit onderzoek is inzicht te verkrijgen in de kenmerken en effecten van lopende initiatieven (interventies) in zes mbo-instellingen (zie onder), die als doel hebben de onderzoekende houding, reflectie en kritisch-reflectief werkgedrag van docenten te versterken. De zes mbo-instellingen hebben verschillende initiatieven in gang gezet, die veelal zijn ingebed in de invoering van een nieuw onderwijsconcept en gericht zijn op het bevorderen van het verzamelen van en werken met onderzoeksgegevens als onderdeel van de reguliere taakuitvoering van docenten en docententeams.

Betrokkenen van de mbo-instellingen hebben echter nog geen concreet beeld van de opbrengsten van deze initiatieven. Daarnaast is het voor de betrokkenen lastig om binnen deze initiatieven de interventies te identificeren die tot een (verdere) ontwikkeling van de onderzoekende houding, reflectie en kritisch-reflectief gedrag van docenten moeten leiden.

In een driejarig project gaan onderzoekers en docentonderzoekers de interventies van de zes mbo-instellingen identificeren en actualiseren, de effecten van deze interventies op de onderzoekende houding, reflectie en kritisch-reflectief gedrag onderzoeken, en de hierbij bevorderende en belemmerende factoren in kaart brengen.

Deelprojecten

Het onderzoek is opgedeeld in vier deelprojecten, die worden uitgevoerd door onderzoekers van de HU en HvA en het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo), in samenwerking met docentonderzoekers van de zes deelnemende mbo-instellingen. In deelproject 1 worden de context en kenmerken van de interventies van de mbo-instellingen geïdentificeerd middels documentanalyses en interviews. Dit levert casusbeschrijvingen op, die elk half jaar worden geactualiseerd en input zijn voor de overige deelprojecten. Deelprojecten 2 en 3 richten zich op het in beeld brengen van de effecten en bevorderende en belemmerende factoren van de interventies. Deelproject 2 doet dit aan de hand van vragenlijsten en deelproject 3 aan de hand van focusgroepgesprekken, digitale logboeken en expertconsultatie. De drie deelprojecten worden samengebracht in deelproject 4, dat leidt tot een geïntegreerde rapportage met daarin aanbevelingen voor mbo-instellingen.

Beoogde opbrengsten

Het project heeft drie typen opbrengsten:

  • Leeropbrengsten voor alle consortiumpartners en hun netwerken d.m.v. kennisuitwisselingssessies op lokaal, regionaal en landelijk niveau.
  • Instrumentele opbrengsten zoals presentaties, workshops, artikelen in vakbladen en een animatiefilm over de onderzoekende houding in het mbo.
  • Kennisopbrengsten zoals conceptuele verheldering van wat kan worden verstaan onder een onderzoekende houding, uitgewerkt in een praktijkpublicatie en wetenschappelijk artikel.

Consortium

Betrokken experts