Minderjarige asielzoekers en hun voogd

Dit project is afgerond.

Het lectoraat onderzoekt bij dit project het oordeel van minderjarige asielzoekers (ama's) over de voogden die aan hen zijn toegewezen. Dit gebeurt in opdracht van het Nidos, de voogdijinstelling voor minderjarige asielzoekers die verantwoordelijk is voor de toewijzing van voogden. Inmiddels hebben we twee onderzoeken voor Nidos uitgevoerd en is het derde in voorbereiding.

MSN

Aan het eerste onderzoek werkten twaalf vierdejaars studenten mee. De belangrijkste vraag in het onderzoek was: Wat is de betekenis van de voogd voor de alleenstaande minderjarige asielzoeker? De studentonderzoekers legden contact met de ama’s via het internet en interviewden hen via msn. Het onderzoek resulteerde in een rapport, waarvan de uitkomsten en aanbevelingen door het Nidos zijn overgenomen en concreet zijn vertaald naar het kwaliteitsbeleid van de organisatie.

Interviews

Bij het tweede onderzoek werden bij de ama's mondeling interviews afgenomen. Ook werd een zogeheten World Café-bijeenkomst gehouden, waarbij in een informele sfeer in wisselende kleine groepen over een thema werd gesproken. Het vervolgonderzoek mondde uit in een rapport met bevindingen en aanbevelingen. Dit rapport is op te vragen bij Nidos: www.nidos.nl.

Ook bij het derde onderzoek zijn interviews afgenomen. Naar verwachting zal na de zomervakantie het eindrapport uitkomen.

Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Over het lectoraat