Meesterschap in Techniek

Het Maintenance Education Consortium (MEC) is enkele jaren gelden opgericht door vijf  roc’s, twee hogescholen en kenniscentrum Kenteq. Het doel van het consortium is om in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven een integraal bouwwerk te ontwikkelen voor techniekonderwijs. Begin 2012 is
het MEC gestart met het project “Meesterschap in Techniek”. Dit project heeft als primaire
doelstelling het verbeteren van de docentenopleiding voor technische (maintenance) opleidingen.
Hiertoe heeft  de Faculteit  Natuur en Techniek in samenwerking met de Faculteit Educatie van Hogeschool Utrecht een minor “Docent in Techniek” en een masteroriëntatie “Meester Docent in Techniek” ontwikkeld. De minor richt zich op bachelorstudenten Techniek, op instructeurs  en nog niet bevoegde docenten aan ’ roc’s en op zij-instromers vanuit het bedrijfsleven. De masteroriëntatie richt zich op reeds bevoegde docenten aan roc’s.

Van september 2012 tot april 2014  heeft het Lectoraat Marketing, Marktonderzoek en Innovatie voor deze twee programma’s een marktverkenning doorgevoerd in samenwerking met Odion Onderwijsonderzoek . Doelstellingen van dit marktonderzoek waren het in kaart brengen van de behoefte aan en beoordeling van de twee onderwijsprogramma’s bij de verschillende doelgroepen (o.a. Stakeholder analyse); de mogelijke kansen en barrières vanuit de markt (o.a. Afnemers analyse) en de wenselijke inhoud en vormgeving van deze programma’s.

De onderzoekers hebben  gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden: desk
research, kwalitatieve individuele interviews en focusgroepen met de verschillende onderzoeksdoelgroepen, te weten experts en lectoren; vertegenwoordigers van het afnemend beroepenveld; human resources managers van ROC’s; lijnmanagers binnen een techniekafdeling van ROC’s, ROC-docenten en studenten van een technische bacheloropleiding.

Op basis van de kwalitatieve onderzoeksresultaten concludeerden de onderzoekers  in het voorjaar van 2014 dat bij de meeste ROC’s de invulling en uitvoering van professionaliseringsbeleid sterk decentraal is georganiseerd. Vanuit het hoger management worden nauwelijks richtlijnen of doelstellingen aan het midden management gegeven wat betreft professionalisering. Kaders zijn slechts beperkt richtinggevend waar het pedagogisch didactische scholing  of het doorgroeien naar een masterniveau betreft. Zowel managers als docenten erkennen het belang van een onderwijsbevoegdheid voor docenten. Vrijwel alle ROC-docenten zijn reeds bevoegd en degenen die dit nog niet zijn, zijn bezig met het behalen van een PDA (bevoegdheid). Docenten zijn in het algemeen beperkt intrinsiek gemotiveerd om een masteropleiding te volgen. Ze  zien de toegevoegde waarde voor het eigen onderwijs niet en de vrees bestaat dat een dergelijke graad de kloof met de leerlingen vergroot. Vanuit hun directe managers voelen zij geen of slechts beperkte druk om een masteropleiding te volgen. De voornaamste barrière binnen ROC’s is dat professionaliseringsbeleid niet voldoende prominent op de beleidsagenda van het middenmanagement staat, onder meer vanwege het ontbreken van duidelijke kaders en harde doelstellingen. Opleiden en professionaliseren is wel onderwerp van gesprek tussen docenten en managers maar kan relatief eenvoudig en zonder consequenties terzijde worden geschoven. Professionaliseringsbeleid blijkt hierdoor regelmatig in de hiërarchische lijn te stagneren en niet door te dringen tot op de werkvloer.

Op basis van de kwalitatieve onderzoeksresultaten hebben de onderzoekers  concrete aanbevelingen gedaan ten aanzien van de optimalisatie van de beide programma’s. Ook hebben ze geadviseerd  om meer nadruk te leggen op de combinatie techniek-didactiek en deze combinatie beter uit te werken. Daarnaast raadden ze aan om te onderzoeken of het mogelijk is opleidingstrajecten voor  mbo- techniekdocenten minder talig te maken en/of (onderdelen uit) de trajecten modulair aan te bieden.

Meer informatie

Anita Cox: senior onderzoeker (Lectoraat MM&I van de FEM): anita.cox@hu.nl

Marketing, Marktonderzoek en Innovatie

Marketing, Marktonderzoek en Innovatie

Over het lectoraat