Mediation

Dit is een afgerond project.

Steeds meer stimuleert de overheid de inzet van mediation als instrument voor conflictbemiddeling op allerlei gebieden. Het Nederlands Mediation Instituut (NMI) heeft tot taak de juiste inzet van mediation te stimuleren en de kwaliteit van mediators te bevorderen. Dit vraagt om kennis over de condities waaronder mediation het best kan worden ingezet. En om gevalideerde instrumenten om de kwaliteit van mediations te meten. Met dit project wil het lectoraat een bijdrage leveren aan deze kennis en instrumenten.

Kwaliteit van werk

Dit project komt voort uit vragen van professionals die als mediator werkzaam zijn. Zij hebben behoefte aan instrumenten om de kwaliteit van hun werk te toetsen. Ook zoeken zij naar criteria om te bepalen wanneer wel of niet het best mediation ingezet kan worden. Tevens wil men meer weten over hoe om te gaan met machtsverhoudingen binnen mediation.

Arbeidsconflicten

Dit project beoogt al deze vragen van mediators te beantwoorden. Door het realiseren van deze doelen, moet de kwaliteit van mediation uiteindelijk worden bevorderd. In eerste instantie is dit project gericht op arbeidsconflicten, maar de instrumenten en methoden kunnen zeker ook relevant zijn voor andere typen van conflictbemiddeling.

We verrichten dit project in samenwerking met professionals en organisaties die de belangrijkste dienstverleners zijn op het gebied van conflictbemiddeling. Daarnaast werken we samen met HU Mediation. De resultaten van het project dragen we over via kennisateliers, websites en onderwijsactiviteiten. Het project startte in september 2009 en loopt door tot begin 2011.

Wilt u meer weten over dit project?

Participatie Zorg en Ondersteuning


Over het lectoraat