MeMo Kind; Meet Mondgezondheid bij Kinderen

Looptijd: 1 september 2018 tot 1 september 2019

Betrokkenen: lector Katarina Jerkovic-Cosic en onderzoekers P. van Spreuwel, B. Grift, , D. Quant, M. Salentijn, L. van Ewijk, D. Duijster (ACTA), J.J.M Bruers (ACTA en KNMT)

Betrokken opleiding: Mondzorgkunde

 

Doel en doelgroep

Het doel van dit onderzoek is om 1. het netwerk van ‘best practices’ te verzamelen, 2. de instrumenten te ontwikkelen om de procesevaluatie en 3. de effecten van de preventieve mondzorg interventies op de mondgezondheid van kinderen op 4-jarige leeftijd eenvoudig in de praktijk te kunnen meten.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

De slechte mondgezondheid van kinderen staat de laatste tijd breed in de belangstelling. Er zijn al enkele intitiatieven/interventies om de mondzorg bij kinderen te verbeteren. Echter ontbreekt er vaak een evaluatie van deze interventies. Met dit onderzoek wordt er ingespeeld op de behoefte van de mondzorgprofessionals om de effecten van hun interventies met eenvoudige meetinstrumenten te meten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in een meetinstrument om de mondgezondheid van kinderen te meten en een instrument om de procesuitkomsten van een interventie te evalueren. Op deze manier wordt er bijgedragen aan het vergaren van epidemiologische data over mondgezondheid van Nederlandse kinderen en kan er daarnaast veel worden geleerd over implementatiestrategieen en samenwerking met andere professionals met als uiteindelijk doel de bevordering van de mondgezondheid.

Relevantie voor het onderwijs

Studenten kunnen bijdragen aan de implementatie en de evaluatie van verschillende innovaties.

Consortium/projectpartners

ACTA, KNMT, NVM, Ivoren Kruis, Nederlands Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK) en verschillende MKB mondzorg praktijken  

Cofinanciering

HU en alle partners

Resultaat/producten

  • Overzicht van ‘best practices’ van initiatieven/interventies om de mondgezondheid bij kinderen tussen 0 -4 jaar te verbeteren, met een beknopte beschrijving van activiteiten, interventie, doelgroep, setting etc.
  • Eenvoudig hanteerbaar meetinstrument voor de meting van (aspecten van) de mondgezondheid van kinderen op 4-jarige leeftijd
  • Eenvoudig hanteerbaar instrument om de procesevaluatie van de preventieve interventies in de mondzorg uit te voeren
  • Testen van beide instrumenten in minimaal twee mondzorgpraktijken en aanbevelingen formuleren voor het verdere gebruik (bv. Opname in verschillende softwarepakketten)

Implementatie

Na het behalen van de resultaten beoogt het netwerk de volgende stap te zetten om het gebruik van de ontwikkelde meetinstrumenten breed te implementeren in de praktijken/organisaties die ‘best practices’ ondernemen. De aangesloten beroepsorganisaties en het Ivoren Kruis spelen hier een grote rol in.