Machtsverschillen in de mediation

Dit project is afgerond.

Steeds meer stimuleert de overheid de inzet van mediation als instrument voor conflictbemiddeling op allerlei gebieden. Het Nederlands Mediation Instituut (NMI) heeft tot taak de juiste inzet van mediation te stimuleren en de kwaliteit van mediators te bevorderen. Dit vraagt om kennis over de condities waaronder mediation het best kan worden ingezet, en om gevalideerde instrumenten om de kwaliteit van mediations te meten.

Vragen uit de praktijk van mediators

Dit onderzoek komt voort uit vragen van professionals die als mediator werkzaam zijn. Dit zijn zowel zelfstandig gevestigde NMI-leden als medewerkers van organisaties als DAS Rechtsbijstand, het Juridisch Loket en FNV Bondgenoten. Zij gaven aan behoefte te hebben aan instrumenten om de kwaliteit van hun werk te toetsen. Ook zijn ze op zoek naar hulpmiddelen om te beslissen wanneer ze al dan niet het beste mediation kunnen inzetten. Ten slotte is er behoefte aan meer kennis om binnen mediation met machtsverhoudingen om te gaan.

Om aan deze behoeften tegemoet te komen, heeft het onderzoek drie doelen:

  • De ontwikkeling en validering van instrumenten om de kwaliteit van mediation bij conflicten te meten;
  • De ontwikkeling van een besliswijzer om professionals te helpen in elke situatie de juiste manier van conflictafhandeling te kiezen. Dat kan mediation zijn, maar ook bijvoorbeeld juridische bijstand;
  • De ontwikkeling van methoden die mediators kunnen gebruiken om beter om te gaan met machtsverschillen binnen conflicten.

Met de realisatie van deze doelen willen we de kwaliteit van mediation bevorderen. Daarbij richten we ons in eerste instantie op mediation bij arbeidsconflicten, maar de instrumenten en methoden zullen zeker ook relevant zijn voor andere typen van conflictbemiddeling.

Samenwerking en kennisdeling

Het onderzoek wordt gedaan in intensieve samenwerking met de beroepspraktijk: professionals en organisaties, die de belangrijkste dienstverleners zijn op het gebied van conflictbemiddeling. Daarnaast werken we samen met HU Mediation, het centrum voor mediation en conflicthantering bij de HU. De resultaten van het project worden overgedragen via kennisateliers, websites en onderwijsactiviteiten. Bovendien worden deze resultaten geborgd in bestaande kennis- en kwaliteitssystemen van de consortiumpartners. In dit project wordt samengewerkt met onderzoekers van de Katholieke Universiteit Leuven, onder leiding van prof. dr. Martin Euwema.

Het eerste project binnen deze onderzoekslijn liep van september 2009 tot begin 2011. Het werd mede mogelijk gemaakt door een RAAK-subsidie van de Stichting Innovatie Alliantie. 

Momenteel vindt een tweede project plaats. Dit is het promotieonderzoek van Meriem Kalter, dat zich o.a. richt op het hanteren van machtsverschillen in de mediation.

Participatie Zorg en Ondersteuning


Over het lectoraat