Longitudinaal Onderzoek Circulaire Bedrijfsmodellen in de Logistiek

Looptijd: vanaf april 2019  - einddatum is nog niet bekend
Betrokken lectoren: Pascal Ravesteijn (HU) en Matthias Olthaar (NHL Stenden)
Betrokken onderzoeker: Kobus Smit 

Doel

De Nederlandse maatschappij staat voor een belangrijke uitdaging, in 2030 moet de CO2-uitstoot met minimaal 49% zijn teruggedrongen en de Nederlandse industrie dient veel meer circulair te werken dan nu het geval is. Voor de topsector Logistiek betekend dit dat er kennis en nieuwe concepten ontwikkelt moeten worden om duurzame logistieke oplossingen te realiseren. Dergelijke oplossingen zijn onontbeerlijk om de visie van de industriële sector voor de toekomst te verwerkelijken. De Nederlandse (maak)industrie wil namelijk een belangrijk motorblok zijn voor de omvorming naar een duurzame en circulaire economie. Hierbij wordt vooral ingezet op het slim optimaliseren van het gebruik van grondstof- en materialenstromen in industriële kerngebieden. De opgave voor de logistieke discipline in de komende decennia is om bij te dragen aan procesoptimalisatie waardoor in lijn met de circulaire gedachte met minder grondstoffen meer waarde wordt gecreëerd.

Dit voorstel is de start van langdurig onderzoek naar de adaptatie van logistieke  oplossingen die de transitie naar een circulaire economie en verschillende bedrijfsmodellen daarbinnen bevorderen. Als eerste stap in de longitudinale ambitie beogen we te werken aan ontwikkeling van een netwerk en meetinstrument. Bij afronding van het project is de basis gelegd voor het langdurig en grootschalig meten van circulaire bedrijfsmodellen in de logistiek.

Vraagstelling

Om een gedegen gevalideerd benchmark instrument te ontwikkelen dat gebruikt kan worden om jaarlijks de voortgang van de transitie naar een circulaire economie in kaart te brengen is het van belang dat eerst de volgende vraag wordt beantwoord:

Welke kenmerken karakteriseren een circulaire bedrijfsmodel in de logistiek en hoe kan de volwassenheid hiervan worden gemeten?

Consortium/partners

Dit project is geïnitieerd vanuit het lectorenplatform logistiek (LOGITIMO).

Procesinnovatie en informatiesystemen

Procesinnovatie en informatiesystemen

Over het lectoraat