Logopedie: wel behandelen of niet behandelen?

Looptijd: januari – augustus 2018
Betrokkenen: Marijke Boiten-Jansen (student Logopediewetenschap), Inge Klatte MSc en Prof. Dr. Ellen Gerrits

Jongentje met zijn handen in de luchtRelevantie voor de beroepspraktijk

Kinderen met spraak- en taalproblemen omvatten een grote groep van de doelgroep (61%) van logopedisten die werkzaam zijn in de vrijgevestigde logopediepraktijken. Wanneer een ouder een kind aanmeldt met een hulpvraag gericht op spraak- en taalproblemen maakt de logopedist altijd direct de overweging of een verder traject, zoals onderzoek en eventueel behandeling, nodig is. Bij het maken van deze keuze maakt de logopedist gebruik van haar ervaring en haar impliciete kennis. Dit is kennis die niet is verwoord en waar persoonlijke ervaringen en vaardigheden aan verbonden zitten. Het gebruiken van impliciete kennis bij het maken van keuzes is een van de drie pijlers van het evidence based handelen. Volgens de EBP principes dient een logopedist namelijk de evidentie, de voorkeuren van de cliënt en haar eigen ervaringen en kennis mee te nemen in het klinisch beredeneren. Er is nog weinig bekend over welke impliciete kennis logopedisten gebruiken wanneer zij beslissen om wel of niet te starten met therapie.

Doel

Het doel van dit afstudeeronderzoek was om het klinisch redeneren van logopedisten uit vrijgevestigde praktijken in beeld te brengen en om daarmee transparantie te creëren over wanneer en waarom logopedisten starten met therapie. Hierdoor kon bekeken worden hoe andere en toekomstige logopedisten gebruik kunnen maken van het klinisch redeneren om tot een beslissing te komen om wel of niet te gaan behandelen.

Methode

Dit onderzoek bestond uit twee deelprojecten:

  1. Twaalf logopedisten voerden een sorteertaak uit tijdens een Skype gesprek met de onderzoeker. Tijdens het gesprek werden de logopedisten uitgelokt om hardop al hun gedachten te verwoorden om daarmee bewust na te denken over hun eigen denkprocessen. 
  2. Vier logopedisten namen deel aan een focus groep interview. Tijdens dit groepsinterview werd tussen de logopedisten een discussie gevoerd over de resultaten uit deelproject 1 om meer verdieping te krijgen.

Resultaat en producten

De gegevens verkregen uit de opnames van de sorteertaak en het focusgroep interview werden getranscribeerd en geanalyseerd. De resultaten waren een onderdeel van een afstudeerscriptie voor de opleiding Logopediewetenschap aan de Universiteit van Utrecht.

Logopedie: Participatie door Communicatie

Logopedie

Over het lectoraat