Logopedie bij oudere kinderen met ESM

Dit onderzoek is afgerond en liep van februari tot juni 2012.

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Kinderen in de leeftijd 8 tot en met 12 jaar met ernstige specifieke taalontwikkelingsstoornissen hebben hun moedertaal niet zo vanzelfsprekend verworven als andere kinderen. Ze hebben bijvoorbeeld moeite met het leren van woorden en de grammaticale regels van het Nederlands. Ook vinden ze het moeilijk om verhalen te vertellen en adequaat antwoord te geven op vragen. Op deze leeftijd is de kans dat de stoornis nog over gaat gering en zullen de kinderen in de meeste gevallen levenslang last houden van hun taalontwikkelingsstoornis. Er was weinig bekend over hoe logopedisten de behandeling van deze kinderen kunnen en zouden moeten vormgeven. Studenten aan de opleiding Logopedie hebben in opdracht van het Lectoraat Logopedie en de Koninklijke Auris Groep een breed literatuuronderzoek gedaan en een enquête gehouden onder logopedisten.

Kennis van de vorm en inhoud van deze behandeling bevordert het evidence-based handelen van de logopedist in de beroepspraktijk en zorgt voor evidence-based onderwijs aan toekomstige logopedisten in de opleiding Logopedie aan de HU.

Doel en doelgroep

Inzicht krijgen in de vorm en inhoud van de logopedische behandeling van kinderen in de leeftijd 8 tot en met 12 jaar met ernstige specifieke taalontwikkelingsstoornissen.
De doelgroep bestaat uit logopedisten en toekomstig logopedisten die door deze inzichten meer evidence-based kunnen handelen.

Resultaat/producten

 • Uitkomst enquête
  Uit de enquête blijkt dat logopedisten prioriteit geven aan het behandelen van datgene wat de kinderen het meest belemmert in de communicatie. Dit komt overeen met de aanbevelingen in de literatuur en is ook gebruikelijk bij het behandelen van jongere kinderen. Daarnaast bleken logopedisten behoefte te hebben aan meer behandelmateriaal voor deze specifieke doelgroep. Er is een tekort aan behandelmateriaal voor oudere kinderen waardoor logopedisten nu ook materiaal gebruiken dat meer geschikt is voor jongere kinderen. Uit de enquête volgt ook dat logopedisten de omgeving (ouders/leerkracht) van het oudere kind minder bij de therapie betrekken dan in de literatuur wordt aanbevolen.
 • Bachelor afstudeerscriptie
  Allard, F., Donker, S., Kant, L. Moonen, Y. (2012) Logopedische behandeling van kinderen van acht tot en met twaalf jaar met Ernstige Spraak-taal Moeilijkheden; doelen, directe/indirecte therapie en methoden; Afstudeerscriptie Logopedie; Hogeschool Utrecht: Utrecht.
 • Lezing
  Bruinsma, G.; Logopedie bij leerlingen vanaf 8 jaar; Siméa Congres: Lunteren, april 2013.
 • Presentatie
  Bruinsma, G., Niel, E. van; Logopedie bij oudere kinderen met ESM; posterpresentatie TaalStaal congres, Koninklijke Auris Groep: Utrecht, 9 november 2012.

Implementatie

De opgedane kennis heeft geleid tot een vervolgproject, waarbij dieper op de verkregen kennis wordt ingegaan. Het uiteindelijke doel is om logopedisten en studenten Logopedie handreikingen te geven over het behandelen van oudere kinderen met specifieke taalstoornissen.

Projectpartners

Koninklijke Auris Groep

Logopedie: Participatie door Communicatie

Logopedie

Over het lectoraat