Leergemeenschap Culturele Diversiteit in ouderenzorg en welzijn

Binnen de huidige ouderenzorg is er helaas nog te weinig aandacht voor diversiteit (ouderen met een migrantenachtergrond) en inclusiviteit. Ook in de opleidingen van de toekomstige zorg- en welzijns-professionals, van alle opleidingsniveaus, wordt te weinig aandacht besteed aan cultuursensitief werken en communiceren. Daar komt bij dat het hoogtepunt van de vergrijzing ons nog te wachten staat. De groep oudere niet-westerse migranten zal in de komende 10 tot 20 jaar sterk vergrijzen.

Deze groep ouderen hebben vaker een ongezonde leefstijl en meer chronische aandoeningen. Het is de verwachting dat in de toekomst een groter aantal oudere migranten gebruik zal gaan maken van voorzieningen op het terrein van de ouderenzorg. Een groter aantal in omvang als wel een groter deel van het geheel dat gebruik gaat maken van deze diensten.

De praktijk van zorg en welzijn past zich in de gemeenten aan de veranderende cliënten- en patiëntengroepen aan. Er zijn veel verfrissende en waardevolle initiatieven in (zorg-) organisaties op het gebied van zorg en welzijn voor migrantenouderen. Het is echter nog een zoekproces om effectieve zorg- en ondersteuningsnetwerken te ontwikkelen waarin deze doelgroep ouderen adequaat door professionals ondersteund kan worden. Professionals in de zorg en welzijn ervaren belemmeringen en lopen met vragen over onder andere: interculturele communicatie, hoe de relatie met de mantelzorger te versterken, hoe passende ondersteuning te bieden, goede diagnostiek te ontwikkelen, welke wensen en behoeften er leven in diverse culturen als het om zorggebruik en welzijn gaat.

Ook bij gemeente en organisaties die ouderen vertegenwoordigen zien we veel (beleids-) initiatieven in buurten en wijken. Maar ook bij hen ervaart men problemen in het met name het bereiken en betrekken van deze doelgroep. Zoals de vraag: ‘’Hoe zorg ik ervoor dat migranten ouderen in een wijkgerichte aanpak meegenomen worden bij de bevordering van hun gezondheid en participatie in de buurt?” Wie heb ik daarvoor nodig, welk netwerk kunnen we samen ontwikkelen, hoe werken we effectief samen?

Het doel van dit project is een leergemeenschap ‘’Diversiteit in de Ouderenzorg’’ te organiseren met professionals en vertegenwoordigers uit alle genoemde partijen, met nadruk op de migrantenouderen zelf. De doelstelling van deze leergemeenschap is om te komen tot een aanbod van onderwerpen, best-practices, handvatten, ideeën en ervaringen en theorieën. Tijdens de bijeenkomsten van deze leergemeenschap willen wij deze input ophalen uit de deelnemers van de leergemeenschap. Daarnaast willen wij de leden vanuit deze bundeling van kennis voorzien van inzichten, voorbeelden en ervaringen zodat zij zich beter toegerust voelen om hun werk ook voor en met oudere migranten te doen.

Daartoe:

 • nodigen wij experts uit de eerste en tweedelijnszorg uit (o.a. huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundigen en verzorgenden, activiteitenbegeleiders, welzijnsmedewerkers, onderwijsontwikkelaars/ docenten en beleidsmedewerkers van de gemeente) om hun kennis en (praktijk)ervaring te delen;
 • inventariseren wij de (leer-)vragen van eenieder vooraf;
 • inspireren we de deelnemers met goede voorbeelden uit de zorg en welzijn;
 • geven we hen de gelegenheid om van elkaar te leren (intervisie) en te netwerken;
 • zorgen we voor ontmoeting met oudere migranten (ervaringsdeskundigen) en bijv. mantelzorgers.

In de periode van februari 2018 – juni 2018 organiseert Pharos in samenwerking met Hogeschool Utrecht en NOOM deze drie bijeenkomsten voor de BeterOud leergemeenschap Culturele Diversiteit. Thema’s die aan de orde (kunnen) komen zijn bijvoorbeeld:

 • Cultuursensitief werken (communicatie, open houding, ziektebeleving, eigen normen/ waarden).
 • Vertaling van de kennis, inzichten en vragen in de opleidingscurricula van professionals.
 • Effectieve formele en informele zorgnetwerken en infrastructuren in de wijk, buurt en gemeente.
 • Gezondheidsvaardigheden & oudere migranten (o.a. therapietrouw, medicijngebruik, afspraken).
 • Het realiseren van een passend aanbod van zorg & welzijn (aansluitend bij behoefte en mogelijkheden) en de samenwerking hierbij. Wat zijn succes- en wat zijn faalfactoren?
 • Bereiken en betrekken ouderen en sleutelfiguren met een andere culturele achtergrond bij de eigen organisatie, het aanbod, onderzoek of activiteiten.
 • Realiseren van toegankelijke en begrijpelijke informatie en voorlichtingsmaterialen.

Herkent u zich in dit profiel dan nodigen wij u van harte uit om aan deze leertafels mee te doen waarbij wij niet alleen uw kennis en ervaring met deze doelgroep, maar ook uw eigen (leer-) vragen willen bespreken. Daardoor kunnen we weer een stukje bijdragen aan het inzicht van wat voor een betere ondersteuning nodig en wenselijk is, wat verder opgebouwd kan worden en welke aandachtspunten en voorwaarden daarbij belangrijk zijn.

Bijeenkomsten leertafels

De bijeenkomsten zijn van 18:00 – 21:00 uur en worden georganiseerd op 21 februari, 10 april en 12 juni 2018 en vinden plaats bij Hogeschool Utrecht, De Nieuwe Poort 21, 3812 PA in Amersfoort.

De bijeenkomsten zijn gratis. Voor parkeerkaarten, koffie, thee en een licht diner wordt gezorgd.
De locatie is op loopafstand van NS station Amersfoort.

Aanmelden

U kunt zich opgeven bij: h.bogers@pharos.nl

Aanvullende informatie

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij:

Henk Bogers, telefoonnummer: 06-15275448, email: h.bogers@pharos.nl
Bas Steunenberg, telefoonnummer: 06-41367328, email: bas.steunenberg@hu.nl

Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie

Disseminatie van Farmaceutische Innovaties

Over het lectoraat