Laaggeletterde jongeren op de agenda

Dit is een afgerond project.

In maart 2011 is het lectoraat gestart met een onderzoeks- en ontwikkelproject bij jongerenloket Zeist. Bij het jongerenloket komen jongeren met problemen op het vlak van opleiding, werk of inkomen. Het doel van het project is te verkennen in hoeverre laaggeletterdheid een kwestie is bij de jongeren die bij het loket aankloppen. Het onderzoek ontvangt een subsidie van de provincie Utrecht.

14 procent van de 15-jarigen in Nederland kan slecht lezen en schrijven, en zijn dus laaggeletterd. Diverse gemeenten zetten de afgelopen jaren laaggeletterdheid op de agenda, maar het beleid richt zich vooral op volwassenen. Laaggeletterde jongeren lijken een vergeten groep. Het project ‘Laaggeletterde jongeren op de agenda’ moet daar in Utrecht verandering in brengen.

Hulpverlening

De provincie Utrecht ondersteunt het jongerenloket Zeist bij het screenen van de jongeren op laaggeletterdheid. Via dit onderzoek wil de provincie in 2011 meer inzicht krijgen in de achtergronden van de gescreend jongeren. Tevens wil ze helder krijgen hoe de hulpverlening aan hen kan worden verbeterd.

Onderzoek door lectoraat

Voorjaar 2011 brengt het lectoraat de achtergronden, problemen en aanpak van laaggeletterdheid onder jongeren in Zeist in kaart. Daarvoor werkt het nauw samen met het jongerenloket in Zeist. Het onderzoek omvat drie fasen. Eerst vindt er dossieronderzoek plaats, vervolgens worden de professionals bij het jongerenloket benaderd. Tot slot worden jongeren uit de doelgroep geïnterviewd.

Verspreiding van kennis

Een belangrijk doel van dit onderzoek is het agenderen van het onderwerp laaggeletterdheid onder de jeugd in gemeenten in de provincie Utrecht. In eerste instantie in Zeist, maar daarna ook in andere gemeenten. In de tweede fase van dit project volgen workshops over dit thema in diverse gemeenten. Die vinden plaats van september tot en met december 2011 en worden verzorgd door het lectoraat.

Download het boekje met resultaten en aanbevelingen. Lees het artikel in het Tijdschrift voor sociale vraagstukken over dit project.